Obavijest vinogradarima

Preporučuje se vinogradarima da  i dalje provode zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv uzročnika  pepelnice (Erysiphe necator) i peronospore( Plasmopara viticola).

Protiv pepelnice preporučujem neke od slijedećih preparata Domark 40 ME, Falcon EC 460, Folicur 250 EW, Luna Experience, Vivando SC ili neki drugi preparat ( pogledati http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. )

Protiv peronospore preporučujemo neke od slijedećih preparata : Mikal premium F , Forum star, Ridomil Gold MZ Pepite, ili neki drugi preparat ( pogledati http://fis.mps.hr/trazilicaszb/  ).

 

 Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema navedenoj uputi!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB !

 

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

                                                      Marina Kocijančić, dipl.inž.agr.

                                                      Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis