Obavijest poljoprivrednim proizvođačima uljane repice!

Visoke temperature u protekla dva dana uvjetovale su pojavu repičinog sjanika

( Meligethes aeneus) tako da  u žutim posudama bilježi ulov veliki ulov. Uljana repica većinom se nalazi u fenofazi D1 što znači da su cvjetni pupova  još uvijek zatvoreni listićima.

Upozoravamo proizvođače da obave pregled i po potrebi provedu tretiranja.

Kritični brojevi ovise o fenofazi uljane repice, a potrebno je naglasiti da je štetnost baš najveća u ovim fenofazama u kojima je repica trenutno.

Cvjetni pupovi pokriveni lišćem – 0,8-1 sjajnik po terminalnom cvatu.

Cvjetni pupovi vidljivi, ali nediferencirani – 1-1,5 sjajnik po terminalnom cvatu.

Početak diferencijacije cvjetnih pupova – 2-3 sjajnika po terminalnom cvatu.

Pripravci koji imaju dozvolu za suzbijanje ovog štetnika navedeni su u tablici 1.

Tablica 1.

Aktivna tvar Naziv preparata
Tiakloprid BISCAYA
Lambda-cihalotrin KARATE ZEON

KARIS 10 SC

CYCLONE

Gama -cihalotrin VANTEX
Klorpirifos PYRINEX 48 EC*

 

PYRINEX 250 SC*

Cipermetrin

Klorpirifos

CHROMOREL-D*

NURELLE D*

Klorpirifos-metil RELDAN 22 EC*

DASKATOR 440*

 

Deltametrin

DECIS 2,5 EC

DECIS 100

POLECI

POLECI PLUS

Cipermetrin CYTHRIN MAX
Esfenvalerat SUMIALFA 5 FL
Acetamiprid MOSPILAN 20 SG

MOSPILAN 20 SP

Pimetrozin CHESS 50 WG
 

Alfa -cipermetrin

FASTAC 10 EC

DIREKT

FASTHRIN 10 EC

Indoksakarb SINDOXA

*Krajnji rok za prodaju zaliha 16.3.2020, a krajnji rok za primjenu zaliha 16.4.2020.

Na području Republike Hrvatske provode se projekti Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja na Sveučilištu u Zagrebu – Agronomski fakultet. Jedan od projekata je ispitivanje rezistentnosti na repičinog sjanika na sredstva koja se koriste u suzbijanju ovog štetnika. Podatke o rezistentnosti za područje RH, možete naći na web adresi; https://rezistentnost-szb.hr/.

Prema prošlogodišnjim iskustvima poljoprivrednika na našoj županiji jedino pripravci na bazi klorpirifosa i kombinacije sa tom aktivnom tvari davali su rezultate no ta aktivna tvar je izgubila dozvolu i ukoliko postoje zalihe možete je koristiti do polovice travnja. Novo na tržištu je aktivna tvar indoksakarb pripravak Sindoxa koju bi trebalo ukoliko je nađete na tržištu isprobati.

U praksi se često susreće da proizvođači obavljaju tretiranja tik pred cvatnju,  potrebno je i napomenuti da su tretiranja koja su bliža cvatnji ,opasnija za pčele.

Potrebno je ponoviti i obvezu  prema članku  53. iz Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012), koje se trebaju pridržavati profesionalni korisnici koji koriste kontaktnim sredstvom za zaštitu bilja opasna za pčele u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura. Obveza se odnosi na to da su dužni 72 sata prije tretiranja obavijestiti najbližu udrugu pčelara i Hrvatski pčelarski savez o provođenju tretiranja.

 Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja

                                                                                       E-mail: Jadranka.Beric@mps

 

Pripremi za ispis