Obavijest vinogradarima

Temperaturni uvjeti  ne pogoduju jačem širenju plamenjače ili peronospore (Plasmopara viticola), ali na pojedinim lokalitetima gdje bilježimo višu relativnu vlagu, moguće su sekundarne infekcije. Stoga  preporučujemo uporabu jednog od pripravaka –Galben F, Ridomil  MZ, Fantic F, Mildicut 25 SC, Acrobat MZ,Electis WG, Mikal Flash,Mikal premium F,Antracol combi,Curzate , a protiv pepelnice (Uncinula necator), jednog od pripravaka  Crystal, Talendo, Talendo extra,Topas, Stroby WG,Dynali ,Nativo  WG ili Collis.

Prilikom odabira pripravaka vodite računa o izmjeni aktivnih tvari (uporaba različitih a.t., odnosno onih koje su se koristile najmanji broj puta).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažni otpad pravilno zbrinite te popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Akcija sakupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja planirana je za 28.08.2019. od 9-11 h u poljoljekarni Hipodrom u Sinju te poljoljekarni Poljopromet u Opuzenu, a 30.08.2019.u poljoljekarni Poljopromet u Imotskom.

mr. sc. Ivana Župić

e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Pripremi za ispis