Obavijest vinogradarima

Obilaskom terena i pregledom vinograda utvrđena je pojava ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus). Pregledom vinograda na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba utvrđena je prisutnost ličinki američkog cvrčka u stadiju L1, L2 i L3.  Sukladno „Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze koju uzrokuje štetni organizam Grapevine flavescence doree MLO“ (NN 48/2018) svi posjednici vinograda dužni su pratiti pojavu štetnika i simptoma bolesti te postupiti prema propisanoj naredbi. Ličinke u razvojnom stadiju L3 stadiju postaju infektivne i mogu prenositi zlatnu žuticu te je potrebno provesti prvo tretiranje! Preporučamo vinogradarima postavljanje žutih ljepljivih ploča za praćenje navedenog štetnika. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu i zamjenjuju se svaka 2-3 tjedna.  Pripravci koji su u Republici Hrvatskoj registrirani  za suzbijanje američkog cvrčka nalaze se u tablici!

Tablica 1. Insekticidi registrirani u RH za suzbijanje američkog cvrčka u vinogradima

Kemijska skupina Aktivna tvar Pripravak Primjena  u vegetacijskoj sezoni Karenca
Sintetski piretroidi

(NE U CVATNJI!)

Deltametrin Decis 2,5 EC 1 21 dan
Esfenvalerat Sumialfa SL 1 21 dan
Cipermetrin Cythrin max 1 21 dan
Sintetski piretroidi i organo fosfati Cipermetrin+ klorpirifos etil Nurelle D EC 1 21 dan
Chromorel-D 1 21 dan
Oksadiazini Indoksakarb Avaunt EC 3 10 dana
Organo-fosfati Klorpirifos- metil Reldan 22 EC 2 21 dan

Ekološki insekticidi registrirani za suzbijanje američkog cvrčka: ABANTO, KRISANT EC i PIRETRO NATURA. Ne smije se koristiti u cvatnji.

Za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) predlažemo korištenje sistemičnih pripravaka: Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M, Folpan gold, Forum star, Acrobat MZ, Ridomil Gold MZ Pepite, Manoxanil WP, Mildicut SC, Mikal flash, Mikal premium F, Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal double, Magma triple, Momentum trio i dr.

Porast temperature zraka uz visoku relativnu vlagu zraka pogodovati će razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu fungicida: Collis SC, Crystal KS, Nativo WG, Dynali EC, Mystic EC, Folicur EW, Fond 12E, Kusabi SC, Postalon SC, Talendo, Talendo exra, Topas 100 EC, Vivando SC  i dr.

Vremenski uvjeti pogoduju razvoju ranog botritisa ili sive plijesni. Za suzbijanje razvoja botritisa na moguća je primjena botriticida: Teldor, Pyrus 400 SC, Geoxe, Switch, Chorus 75 WG i dr.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@mps.hr

 

Pripremi za ispis