Obavijest proizvođačima jabuke

Od prethodne preporuke za zaštitu jabuke proteklo je 7 dana u tom periodu i dalje je bilo promjenjivo vrijeme sa dosta oborina. Zbog toga je potrebno provesti zaštitu protiv krastavosti jabuke (Venturia inaequalis)  kontaktinim pripravcima vodeći računa da se odaberu oni koji su do sada najmanje puta korišteni: Delan 700 WDG ,Delan pro, Dithane M-45, Dithane DG neotec, Pinnozeb M-45,Manfil- 75 WG, Manfil 80-WP, Star  80 WP, Penncozeb 75 DG, Mankozeb, Indofil 80 , Captan80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG, Polyram DF.

U nekim nasadima sa pojavom pepelnice (Podosphaera leucotricha) može se primijeniti neki pripravak na bazi sumpora: Cosavet DF, Chromosul 80, Thiovit jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Sumpor SC-80, Brimflo, Sulgran, Microthiol special disperss ili  pripravke na bazi strobulina :Stroby DF, Zato 50WG, Tercel WG.raza

Kod primjene sumpornih pripravaka voditi računa o  ograničenjima kod  miješanja  sa nekim od gore navedenih fungicida te primjenu obavljati kod temperatura nižih od 25°C.

U nasadima sa jačom zarazom pepelnicom uz zakidanje i uništavanje zaraženih izbojaka, zaštita se može provesti pripravcima :Luna exspirience, Sercadis , Sercadis plus, Cyflamide 5 EW idr

U nasadima gdje postoji problem  sa pojavom koncentrične pjegavosti (Alternaria alternata) može se koristiti pripravak Nativo 75 WG ,koji ujedno prevenira i ostale navedene bolesti..

Ovisno o lokacijama bilježi se i dalje let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) različitog intenziteta, tako da je potrebno provesti zaštitu protiv ovog štetnika.Za suzbijanje ovog štetnika mogu se koristiti : Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Coragen 20, Affirm  , Reldan 22 , Delegate 250 WG i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Pripremi za ispis