Koraci do povlastice za gospodarski ribolov na moru

Iznimno je dozvoljeno izdavanje novih povlastica vlasnicima plovila koji grade ribarsko plovilo u sklopu poticanog programa izgradnje i modernizacije ribarske flote a sukladno uvjetima koji su im odobreni i izdavanje novih povlastica u slučaju dodjeljivanja prava iz državnih povlastica.

Nadležno tijelo za poslove ribarstva je Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: ministarstvo).

Prijenos prava upisa povlastice u cijelosti, zajedno s plovilom može biti prenesena na drugo plovilo istog vlasnika ili na drugog vlasnika plovila prodajom, nasljeđivanjem ili darovanjem.

Prijenos prava upisa povlastice (kupoprodaja povlastice) bez plovila može biti prenesena na drugog vlasnika plovila prodajom ili darovanjem. 

Uvjet za prijenos prava upisa povlastice je ukidanje tog prava prethodnom vlasniku, odnosno ukidanje prava na prethodnom plovilu istog vlasnika.

1. KORAK: upoznavanje zakonske regulative

Postupak izdavanja povlastice za gospodarski ribolov na moru propisan je Pravilnikom o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica („NN”, broj 116/2017 ).

Uz navedeni pravilnik radi detaljnijeg informiranja o pravima i obavezama koje imaju ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov na moru, korisno je pregledati i ostalu zakonsku regulativu koja propisuje uvjete obavljanja gospodarskog ribolova na moru:

 • Zakon o morskom ribarstvu („NN”, broj 62/2017)
 • Pravilnik o Registru ribarske flote RH („NN”, broj 23/2017)
 • Pravilnik o povlasticama za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u državnom vlasništvu („NN”, broj           )
 • Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom  – plivaricom – srdelarom („NN”, broj 105/2017)
 • Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom („NN”, broj102/2017)

  2KORAK: kupoprodajni ili darovni ugovor za plovilo i / ili pravo upisa povlastice u cijelosti ili rješenje o nasljeđivanju

 • Pronaći odgovarajuću povlasticu s upisnim ribolovnim alatima i zonama u kojima se namjerava obavljati gospodarski ribolov.
 • Provjeriti valjanost važenja povlastice u nadležnoj Područnoj jedinici / Ispostavi ministarstva.
 • Nakon dogovora s vlasnikom plovila koji posjeduje važeću povlasticu za GR potrebno je sastaviti kupoprodajni ugovor u kojem se navodi da je predmet prodaje plovilo s pravom upisa povlastice u cijelosti ili pravo upisa povlastice u cijelosti, ovjeriti kod javnog bilježnika.
 • Kod nasljeđivanja plovila s pravom upisa povlastice za GR nasljednik postupa po pravomoćnosti rješenja.

   3. KORAK: upis djelatnosti gospodarskog ribolova

Gospodarski ribolov na moru obavlja ovlaštenik povlastice s ciljem ostvarivanja dobiti. Ovlaštenik povlastice za GR je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja je upisana u povlasticu za GR na moru. Preduvjet za obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova na moru je otvaranje obrta i upis djelatnosti „morski ribolov“ u Obrtni registar ili registriranje pravne osobe za obavljanje djelatnosti „oceanski i morski ribolov“ u Sudski registar (d.o.o., j.d.o.o. ili RZ).

Uvjet za upis djelatnosti „morski ribolov“ u Obrtni registar i obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova na moru je položen ispit i izdano Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje GR na moru. Uvjerenje mora biti na plovilu za vrijeme obavljanja ribolova.

     

4. KORAK: registracija plovila za gospodarski ribolov

Gospodarski ribolov se može obavljati samo je plovilom registriranim u gospodarske svrhe.  Registracija se obavlja u Ispostavama Lučke kapetanije prema mjestu prebivališta vlasnika ili sjedišta obrta / pravne osobe vlasnika plovila. Vlasnik plovila treba:

 • Dostaviti zahtjev za upis promjene vlasništva,
 • Dozvola za plovidbu ili dokaz o oglasu o gubitku/uništenju dozvole za plovidbu objavljen u Narodnim novinama, kada je ista uništena ili izgubljena
 • Isprava kojom se dokazuje vlasništvo brodice i porivnog uređaja (kupoprodajni ugovor/račun o kupnji/rješenje o nasljeđivanju i dr.)
 • Osobna iskaznica
 • Izvadak iz obrtnog registra za fizičku osobu-obrtnika
 • Izvadak iz registra trgovačkih društava za pravnu osobu
 • Propisano ovjerena punomoć vlasnika za zastupanje, kada vlasnik nije podnositelj zahtjeva, te punomoć za primanje pismena
 • Upravne pristojbe (zalijepiti na zahtjevu): 55,00 kn u državnim biljezima 

5. KORAK: podnošenje zahtjeva za izdavanje povlastice

Vlasnik plovila podnosi zahtjev za izdavanjem povlastice mjesno nadležnoj Područnoj jedinici odnosno Ispostavi ministarstva u kojoj on ima prebivalište odnosno sjedište (kada je vlasnik d.o.o. ili j.d.o.o.). Vlasniku plovila pripadaju sva prava i obaveze koje proizlaze iz povlastice.

Zahtjev se smatra potpunim uz priložene isprave:

– dokaz o identitetu vlasnika plovila ukoliko je vlasnik plovila fizička osoba odnosno izvadak iz Obrtnog registra ukoliko je vlasnik plovila obrt odnosno izvadak iz Sudskog registra ukoliko je vlasnik plovila pravna osoba ,

– dokaz o vlasništvu plovila za koji se traži povlastica (za brodice dozvola za plovidbu brodice, a za brodove upisni list broda),

– važeća isprava o plovilu (za brodice dozvola za plovidbu brodice, a za brodove upisni list broda i svjedodžba o sposobnosti broda za plovidbu),

– dokaz da je fizička ili pravna osoba koja će obavljati djelatnost gospodarskog ribolova (ovlaštenik povlastice) registrirana za obavljanje te djelatnosti,

– dokaz o stručnoj osposobljenosti odgovorne osobe u obavljanju gospodarskog ribolova na moru i

– dokaz o identitetu odgovornih osoba u obavljanju gospodarskog ribolova na moru.

U slučajevima kupoprodaje, darovanja ili nasljeđivanja plovila uz zahtjev treba priložiti i:

– ovjereni ugovor o kupoprodaji plovila s povlasticom ukoliko se radi o kupnji plovila s povlasticom u cijelosti,

– pravomoćno rješenje o nasljeđivanju plovila ukoliko se radi o nasljeđivanju,

– ovjereni ugovor o darovanju plovila s povlasticom u cijelosti ukoliko se radi o darovanju plovila s povlasticom bračnom drugu, djeci, roditeljima ili unucima.

U slučajevima kupoprodaje ili darovanja povlastice bez plovila uz zahtjev treba priložiti i :

– ovjereni ugovor o kupoprodaji  povlastice ukoliko se radi o kupnji  povlastice u cijelosti,

– ovjereni ugovor o darovanju  povlastice ukoliko se radi o darovanju  povlastice u cijelosti bračnom drugu, djeci, roditeljima ili unucima.

Ukoliko su vlasnik plovila i ovlaštenik povlastice različite osobe Zahtjev supotpisuje ovlaštenik povlastice.

Na zahtjev se plaća upravna pristojba od 55,00 državnih biljega.

6. KORAK: preuzimanje rješenja

Nakon provedenog postupka u kojem se utvrđuje zakonska osnova za ostvarivanje prava, vlasniku plovila se izdaje rješenje o izdavanju povlastice za obavljanje GR na moru i obrazac povlastice sa upisanim ribolovnim alatima kojima smije obavljati ribolov u upisanim ribolovnim zonama. Potrebno se informirati o pravu na korištenje kartice za plavi dizel odnosno o načinu ostvarivanja prava na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu.

7. KORAK: zakonske obaveze

 • Opremanje plovila VMS uređajem i e-očevidnikom (za sva povila duljine preko 12 metara i plovila opremljenim ribolovnim alatima okružujućom mrežom plivaricom – srdelarm i pridnenom povlačnom mrežom – koćom bez obzira na duljinu plovila). Uskoro se očekuje ova obaveza i za plovila koja obavljaju ribolov okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, ciplaricom, igličarom i oližnicom i mrežama potegačama.
 • Opremanje plovila uređajem koji detektira korištenje ribolovnog alata (pridnene povlačne mreže koće)
 • Dostava podataka o ulovu (e-očevidnik, papirnati očevidnik ili izvješće o ulovu)
 • Praćenje zakonske regulative vezano za regulaciju ribolova

   

Valentina Andrić, mag.ing. morskog ribarstva
viša stručna savjetnica (ribarstvo)

Pripremi za ispis