Obavijest za voćare 26.05.2017.

Dijelove naše Županije pogodila je tuča preporučujemo u nasadima koji su bili izloženi tuči koristiti pripravak na osnovi aminokiselina kao što su: Drin, PolyAmin, Megafol,i dr.

Nasade jabuka i krušaka pogođenih tučom potrebito je zaštititi od uzročnika bolesti čađave krastavosti (Venturia inaequalis) koristeći se pripravcima:  Captan 80 WG, Merpan 80WDG, Captan WP5, uz dodatak jednog sistemičnog pripravaka: Indar 5EW, Domark 40, Score 250EC, i dr.

U nasadima gdje nije bilo vruće moguće je uz sistemični pripravak dodati jedan od preventivnih: Dithane M-45, Polyram DF, Folpan 80 WDG, Captan 80 WG, Dithane DG Neotec idr.

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha) koristit: Stroby, Zato 50WG, Luna experience, Chromosul 80 WG, Kalinosul 80WG, Thiovit Jet, Sumpor SC-80.

U nasadima šljiva potrebito je izvršiti zaštitu od šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum) jednim od fungicida: Captan WP50, Captan 80WG Merpan 80WDG.

Za suzbijanje šljivinog savijača (Cydia funebrana) koristiti jedan od insekticida: Decis 100EC, Insegar 25 WP, Coragen 20SC.

Sve pripravke koristiti sukladno Fitosanitarnim informacijskim sustavom, pročitati upute, evidentirati prskanje i pravilno zbrinuti ambalažu.

Mara Maglić dipl.ing.,
e-mail: Mara.Maglic@savjetodavna.hr.

Pripremi za ispis