Obavijest za voćare ! 10.03.2017.

Preporučujemo voćarima koji posjeduju nasade koštičavog voća : marelica, breskva, nektarina , višnja,  trešnja i šljiva da nakon rezidbe izvrše zaštitu od bolesti : kovrčavosti lista  breskve i nektarine (Taphrina deformans), šupljikavosti lista (Stigmina carpophilla), rogač šljive (Taphrina pruni), kozičavosti lista (Blumeriella jaapii), palež grančica (Monilinia laxa).

Prije kretanja vegetacije do faze bubrenja pupova preporučujemo upotrebu bakrenih pripravaka: Bordoška juha Caffaro 20WP, Bordoška juha 20WP Manica, Champion flowSC, Cuprablau –Z, Cuprocaffaro 50 WP, Neoram WG, Nordox 75 WG, Rame Caffaro 32 ili kombinaciju bakrenog pripravka i mineralnog ulja Bijelo ulje ili Mineralno svijetlo ulje . Mineralna ulja suzbijaju prezimjela jaja lisnih uši,  štitastih uši, jaja crvenog puka. Može se koristiti i gotova tvornička kombinacija: Crveno ulje ili Modro ulje.

Tretiranje provoditi za mirna vremena i uz povećan utrošak škropiva, voćku je potrebito dobro okupati.

Pripravci na osnovi bakra u koštičavom voću smiju  se koristiti samo prije otvaranja pupova.

U koliko je došlo do početka otvaranja pupova na breskvama  i nektarinama preporučujemo primjenu organskih pripravaka za suzbijanje bolesti kovrčavosti lista i paleži grančica i cvijeta: Nativo WG, Delan 700WDG.

Pripravke koristiti po uputi proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom!

Mara Maglić dipl.ing.
E-mail: Mara.Maglic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis