Program gospodarenja G. J. Ploča – Ričice

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (Program gospodarenja šumama šumoposjednika s važnošću od 2015. do 2024. godine) za gospodarsku jedinicu "Ploča – Ričice".

Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko-senjskoj županiji, i to na području Općine Lovinac, a obuhvaća sljedeće katastarske općine:

K.O. Kik         

K.O. Ploča

K.O. Smokrić

K.O. Lovinac

K.O. Ričice

K.O. Vranik

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnog elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 19.09.2016. do 30.09.2016. godine, radnim danom od 08 do 12 sati, u Šumariji Sveti Rok, Dr. Mile Budaka 3. u Svetom Roku.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida.

Javna rasprava planira se održati dana 03.10.2016. godine s početkom u 12:00 sati u prostorijama Šumarije Sveti Rok, Dr. Mile Budaka 3. u Svetom Roku.

Martin Šimek, mag. ing. silv.

Pripremi za ispis