Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka 03.06.2016.

Posljednja je uputa za zaštitu plantažnih nasada jabuka i krušaka upućena prije 11 dana (23.5. 2016.). U tom smo razdoblju zabilježili vrlo sparno i toplo meteorološko razdoblje, s povremenim oborinama lokalnog karaktera gdje je u nekoliko navrata zabilježeno između 2 mm (npr. mjerni Belica u središnjem dijelu Županije) i 9 mm kiše (npr. mjerni lokalitet Trnovčak u zapadnom dijelu Županije). U narednim danima također očekujemo tople dane s temperaturama između 25° i 27°C, uz moguće lokalne oborine tijekom narednog vikenda! U protekloj smo preporuci naveli da prema zbroju prosječnih dnevnih temperatura od početka ove godine više ne očekujemo jače oslobađanje zimskih askospora uzročnika krastavosti (Venturia)! Ipak, u 2016. sezoni primarne zaraze uzročnikom krastavosti su bile vrlo izražene, pa je dana 30. svibnja o.g. u središnjem dijelu Županije na netretiranim stablima jabuke sorte Zlatni delišes započela defolijacija ili prijevremeno otpadanje jače zaraženog lišća!

Preporuka za vlasnike plantažnih nasada jabuka radi kontrole uzročnika krastavosti (Venturia) i pepelnice (Podosphaera) gdje je zabilježena 100%tna šteta od proljetnog smrzavanja je upućena 23. svibnja o.g.!

Vlasnicima plantažnih nasada gdje postoji određena rodnost plodovima jabuka savjetujemo redovite preglede zdravstvenog stanja lišća i plodova zbog moguće pojave znakova krastavosti! Zbog razlike u vrijednostima temperature zraka između dana i noći očekujemo jutarnje rose i moguće magle (naročito u blizini riječnih dolina Mure i Drave), što će pogodovati sekundarnom širenju krastavosti s moguće oboljelog lišća na plodove.

U većini nasadima gdje nema znakova krastavosti lišća moguće je u prvoj polovici lipnja o.g. koristiti pripravke koji pored krastavosti suzbijaju druge uzročnike bolesti koje se tijekom/krajem ljeta pojavljuju prema iskustvima iz ranijih sezona na plodovima (npr. gorka trulež – Colletotrichum, smeđa trulež – Monilinia): npr. ciprodinil (Chorus) i/ili kombinirane fungicide (npr. Zato Plus WG). Pripravku Chorus WG potrebno je dodati neki od dopuštenih pripravaka protiv pepelnice (Podosphaera), npr. sumporni fungicidi ili penkonazol (Topas). Fungicide koristiti u propisanim količinama!

U središnjem i zapadnom je dijelu Međimurja između 25. svibnja i 1. lipnja o.g. zabilježen kritični let jabučnog savijača (Cydia pomonella) i nešto pojačana brojnost leptira savijača kožice ploda (Archips), a najavljeno toplo i sparno razdoblje pogodovat će njegovu narednom razvoju. U protekloj smo preporuci za vlasnike plantažnih nasada jabuka gdje se pojavljuje karantenska kalifornijska štitasta uš preporučili primjenu jednog od organo-fosfornih pripravaka uz povećani utrošak škropiva (750-800 lit/ha) (Pyrinex 250 ME ili Imidan 50 WG u propisanim količinama)! Spomenute pripravke preporučujemo koristiti naizmjenično samo jednom u sezoni s prosječnim razmakom 14-15 dana! Pored štitastih uši suzbijanju jabučnog savijača i drugi savijača kožice ploda, djelomično smanjuju populaciju jabučne zelene uši (Aphis pomi) i krvave uši jabuke (Eriosoma)! (VAŽNO: Sukladno europskoj direkti 2006/91/EC za kontrolu kalifornijske štitaste uši u našoj je zemlji još 27. siječnja 2009. stupio na snagu "Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanja kalifornijske štitaste ušiQuadraspidiotus perniciosus Comst." (NN 17/09), kojim je propisano da posjednik bilja ili bilo koja druga osoba koja uoči simptome ili posumnja na pojavu kalifornijske štitaste uši obavezan je o tome odmah izvijestiti fitosanitarnog ili šumarskoj inspektora, koji izvješćuje nadležnu upravu Ministarstva poljoprivrede. Nadležni inspektor uzima uzorak, šalje ga na determinaciju u Zavod za zaštitu bilja (pri HCPHS), pa ukoliko se potvrdi zaraza određuju se granice zaraženog i sigurnosnog područja! U tim su područjima posjednici bilja obvezni provoditi odgovarajuće mjere radi suzbijanja kalifornijske štitaste uši).

Sa porastom temperatura zraka u danima nakon 25. svibnja o.g.  bilježimo i množenje fitofagnih grinja, npr. crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), pa u narednom razdoblju treba redovito pratiti brojnost grinja na lišću jabuka (proteklog tjedna kritična je brojnost primijećena samo na sorti jabuka Braeburn).

Prema potrebi primijeniti neki od specifičnih akaricida navedenih u preporuci još od 8. travnja o.g, (vidi Tablicu 1.)!

Tablica 1. Pripravci (akaricidi) za suzbijanje crvenog voćnog pauka (Panonycus ulmi) u integriranoj proizvodnji jabuke:

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena (%)

tebufenpirad

Masai WP

0,125 kg/ha po 1 m visine krošnje

abamectin

Vertimec 018 EC, Kraft 10 EC

0,075-0,15

spirodiklofen

Envidor SC

0,04

etoksazol

Zoom SC

0,05

 

Vlasnike plantažnih nasada krušaka obavještavamo na redovito praćenje populacije kruškine buhe (Psylla pyri), naročito u nasadima sa ječim štetama od proljetnog smrzavanja gdje naknadno bilježimo jače poraste mladica! Jedina učinkovitija djelatna tvar za suzbijanje kruškine buhe u našoj zemlji je abamektin (Vertimec EC, Kraft EC).

Također, u nasadima krušaka preporučujemo povremenu ljetnu preventivnu zaštitu protiv uzročnika krastavosti (Venturia) (vidi Tablicu 2.).

Tablica 2. Neki fungicidi dopuštenih u našoj zemlji za suzbijanje krastavosti i drugih bolesti kruške:

Djelatne tvari

Pripravci

Primjena (%)

maknozeb

Dithane M-45, Dithane DG Neotec i dr.

0,25

kaptan

Merpan WDG, Kastor WP, Captan 50 WP

0,2-0,3

trifloksistrobin

Zato 50 WG

0,015

krezoksim-metil

Stroby DF

0,02

 

VAŽNO: Neki od insekticida (klorpirifos-etil) i insekto-akaricida (abamektin) su vrlo opasni za pčele, pa poduzeti sve predradnje da se izbjegne negativni učinak na pčele (pokositi cvatući podrast, vremenom aplikacije izbjegavati prisutnost pčela u nasadima)! Svakako tretirati u doba dana kada pčele medarice ne lete.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis