Južnoamerički moljac rajčice

Biologija

Odrasli moljac je sivo-smeđe boje, 5-7 mm dug sa rasponom krila 10-12 mm. Mužjaci leptira su nešto tamnije boje nego ženke. Tijekom života ženka može položiti do 260 jaja. Jaja odlaže na nadzemne dijelove biljaka iz kojih se nakon 4-6 dana razvijaju gusjenice. Gusjenice imaju četiri razvojna stadija. U početku su male do 0,5 mm žućkaste boje. U kasnijim razvojnom stadijima gusjenice poprimaju žuto-zelenu boju sa crnom prugom iza glave. U posljednjem razvojnom stadiju gusjenice su velike 7-8 mm. Kukulji se u tlu, na listu ili u mini. U zaštićenim prostorima štetnik može imati 8-12 generacija godišnje, a na otvorenom 4-5 generacija. Ovisno o temperaturi zraka, životni ciklus traje 24-38 dana. Može prezimiti u stadiju jaja, kukuljice ili u stadiju odraslog leptira.

Štete rade na plodu, listu i stabljici (napada samo zelene dijelove biljke).

Izgled šteta može se zamijeniti sa štetama uzrokovanim napadom ličinki muhe lisnih minera (Liriomyza spp.). Hodnici na listovima koje rade gusjenice T. absolute su širi i u obliku su mrlje. Gusjenice T. absolute imaju izraženu glavu i noge, dok ličinke Liriomyza nemaju noge.

Jak napad može uzrokovati  sušenje listova, a štete mogu biti 100 %.

Slika 1. Tuta absoluta – simptomi napada na listu 

                               

Slika 2. Simptom napada ličinke muhe lisnog minera

Slika 3. Najznačajnije su štete koje radi na plodu rajčice

Osim vizualnim pregledom, prisutnost ovog štetnika može se utvrditi pomoću feromonskih lovki. Postoje dvije vrste lovki: lovka za detekciju tj. utvrđivanje prisutnosti štetnika i lovka za masovni ulov. Za smanjenje populacije štetnika mogu se koristiti lovke za masovni ulov (3 lovke na 1000 m2). U Republici Hrvatskoj dopuštenje za suzbijanje ovog štetnika na rajčici imaju slijedeći insekticidi: Alverde, Kraft 18 EC i Afirm.

Slika 4. Delta lovka

Slika 5. Lovka za masovni ulov

Poljoprivrednici se za sve potrebne informacije mogu javiti u najbliži ured Savjetodavne službe.

Darko Mrvica, dipl. ing. agr.
stručni suradnik

Pripremi za ispis