Obavijest vinogradarima 10.07.2015.

Upućuju se vinogradari sa područja Istre koji do sada nisu proveli drugo tretiranje usmjereno protiv američkog cvrčka (Scaphoides titanus), prenosnika fitoplazme poznate pod nazivom zlatna žutica vinove loze, da to naprave u što skorijem roku.

Pripravci koji se mogu koristiti u tu svrhu su slijedeći: Sumialfa 5 FL, Actara 25 WG, Nurelle D, Chromorel D.

Također se upućuju svi vinogradari da pregledaju svoje nasade jer su simptomi navedene fitoplazme već vidljivi u nasadima. (Pogledati preporuku od 10.06.2015!)

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Nakon tretiranja obavezno popuniti evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja!

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Marina Kocijančić, dipl. ing. agr.
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis