Obavijest vinogradarima! 04.05.2015.

Ovisno o položaju i sortimentu vinova loza se nalazi u fenofazi pojave prvih listića do fenofaze veličine mladice 10 cm.

Buduću da vlada promjenjivo i nestabilno vrijeme vinogradare upozoravamo da izvrše preventivnu zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv uzročnika  crne pjegavosti ( Phomopsis viticola).

Preporučuje se  uporaba organskih preventivnih fungicida na bazi propineba ( Antracol WG 70 ), na bazi mankozeba ( Dithane M 45, Mankozeb, Cadillac 80 WP, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45), na bazi metirama(  Polyram DF), na bazi ditianona (Delan 700 WDG) .

Gore navedenim preparatima dodati neki preparat na bazi sumpora ( Thiovit Jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Chromosul 80, Cosavet DF ili Kossan WG).

Na lokalitetima gdje su ranijih godina zamijećene veće štete od  lozinih grinja preporučuje se primjena akaricida na osnovi fenazakvina ( Demitan SC)

Vinogradari koji su upisani u Upisnik integriranih proizvođača primjenjuju sredstva za zaštitu bilja sukladno Tehnološkim uputama, vodeći računa o tome da se Demitan SC može upotrijebiti najviše samo jedanput na početku vegetacije.

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis