Europska komisija donijela odluku o sufinanciranju Programa posebnih nadzora štetnih organizama bilja

U lipnju ove godine stupila je na snagu Uredba Europskog parlamenta i Vijeća br. 652/2014 koja je omogućila da se i Republika Hrvatska prijavi za sufinanciranje provedbe Programa. Uprava kvalitete hrane i fitosanitarne politike Ministarstva, zajedno s Hrvatskim centrom za poljoprivredu, hranu i selo, Zavodom za zaštitu bilja pripremila je potrebnu dokumentaciju i predala Europskoj komisiji zahtjev.

Na sastanku Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje, Sekcija biljno zdravstvo, koji je održan 26. studenoga 2014. godine odobreno je sufinanciranje provedbe Programa za 2015. godinu u iznosu od 1.454,232,00 kn, što iznosi 46% od potrebnih sredstava. Do sada su se aktivnosti praćenja pojave i širenja štetnih organizama na bilju, od 2000. godine kada se Program počeo provoditi, financirale iz državnog proračuna i sredstava Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo.

Program na terenu provode inspekcije Ministarstva poljoprivrede: fitosanitarna i šumarska, stručnjaci Zavoda za zaštitu bilja Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo, te Hrvatski šumarski institut iz Jastrebarskog.

O pojavi ili širenju štetnih organizama Republika Hrvatska izvješćuje Europsku komisiju, FAO, Europsku i mediteransku organizaciju za zaštitu bilja, kao i zemlje članice.

Pripremi za ispis