Obavijest uzgajivačima krizantema o suzbijanju bijele hrđe! 08.09.2014.

Prije 26 dana upućena je preporuka o mjerama zaštite krizantema protiv uzročnika bolesti i neželjenih organizama životinjskog podrijetla. Od početka mjeseca kolovoza do 7. rujna o.g. na većini lokaliteta su zabilježene iznadprosječne količine oborina, a na lokalitetima uz rijeku Muru i Dravu zbog učestale rose i magle bilježimo vrlo dugotrajno zadržavanje vlage na biljnim organima (vidi tablicu 1.).

Tablica 1. Količine oborina (mm) i ukupno vlaženje lišća (minuta) na nekim lokalitetima u Međimurju tijekom mjeseca kolovoza i početkom rujna 2014. godine:

Lokalitet
Belica
Donji Pustakovec
Novakovec uz rijeku Muru
Orehovica uz rijeku Dravu
Oborine
284,8 mm
278,8 mm
190,0 mm
272,6 mm
Vlaženje lišća
15.310 min
9.525 min
17.820 min
36.310 min
 

U takvim uvjetima bilježimo vrlo povoljne uvjete za pojavu i razvoj jedne od najopasnijih bolesti krizantema bijele hrđe (Puccinia horiana), a prvi znakovi ove sezone primijećeni su vrlo rano – već u prvoj polovici mjeseca srpnja!

Tablica 2. Neki fungicidi registrirani za suzbijanje bolesti na cvijeću i ukrasnog bilja u Republici Hrvatskoj:

Djelatna tvar

Pripravak

Biljne bolesti

folpet

Folpan 50 WP, Futura 50 WP

Antraknoza (Didymella), lisne pjegavosti (Alternaria, Septoria)
bitertanol
Baycor WP 25
Hrđa (Puccinia)
penkonazol
Topas 100 EC
Hrđa (Uredinales) i Pepelnica (Erysiphales)
sumpor

Thiovit Jet, Kumulus, Kalinosul, Chromosul, Kossan WG, Cosavet i dr.

Pepelnica (Oidium)
kaptan

Captan 50 WP, Stoper, Merpan 50 WP

Lisne pjegavosti (Alternaria, Septoria)
azoksistrobin

Quadris 25 SC, Ortiva SC

Hrđa (Puccinia) i Pepelnica (Oidium)
trifloksistrobin
Zato 50 WG
Pepelnice (Erysiphe spp.)

fludioksonil & ciprodinil

Switch WG
Siva plijesan (Botrytis)
pirimetanil
Pyrus 400 SC
Siva plijesan (Botrytis)
fenheksamid
Teldor 500 SC
Siva plijesan (Botrytis)
 
 

Strategija zaštite krizantema od bijele hrđe se temelji na korištenju zdravstveno ispravnog ishodišnog materijala (presadnice porijeklom iz nezaraženih matičnih biljaka), uzgoju manje osjetljivih ili otpornijih kultivara i redovitoj kemijskoj zaštiti u kritičnom razdoblju rasta i razvoja krizantema. Međunarodna i unutarnja trgovina latentno zaraženim presadnicama i biljkama krizantema, rezanim cvijećem krizantema te kontaminiranom ambalažom je osnovni način širenja i izvor zaraze bijele hrđe. Tijekom vegetacije se biljke pažljivo pregledavaju na simptome bijele hrđe. Redovito se provodi program preventivnih, kurativnih i eradikativnih tretiranja, koji započinje obavezno prije zamračivanja. U svijetu i kod nas je istražena djelotvornost mnogobrojnih fungicida na bijelu hrđu krizantema, među kojima ističemo maneb, cineb, mankozeb, klortalonil, oksikarboksin, triadimefon, triadimenol, triforin, propikonazol, bitertanol, penkonazol, heksakonazol, miklobutanil, azoksistrobin. U Hrvatskoj se često protiv bijele hrđe preporučuju površinske i sistemične djelatne tvari (mankozeb, cineb, bitertanol i ciprokonazol). Prskanja treba obavljati temeljito, a prve zaražene listove otrgnuti i spaliti.

Ipak, zbog intenzivne i jednolične uporabe fungicida iz skupine inhibitora biosinteze ergosterola (IBE) i strobilurina početkom novog milenija se pojavljuju rezistentni ili otporni sojevi bijele hrđe krizantema. Uvozom latentno inficiranih presadnica krizantema moguća je introdukcija otpornih sojeva bolesti na fungicide. Stoga smo još 2005. i 2006. godine provodili poljski mikro-pokus istraživanja učinkovitosti različitih skupina fungicida na bijelu hrđu krizantema u Međimurju (u suradnji sa Gospodarskom školom Čakovec). Korišteni su pripravci iz različitih kemijskih skupina: površinski ditiokarbamati (Dithane), inhibitori biosinteze ergosterola (IBE) (Baycor 300, Alto 320 SC, Anvil SC, Systhane 12E, Tilt 250 EC, Folicur 250 EW, Artea EC, Saprol-N), strobilurini (Quadris KS, Stroby DF, Cabrio Top DF, Zato WG, Sphere EC, Amistar Extra) i Daconil 720 SC. Jača pojava znakova bolesti je tih je godina u pokusu uočena tek krajem rujna.

Značajno bolja učinkovitost je dobivena na dijelovima pokusa koji su prskani pripravcima: Stroby DF, Cabrio Top DF, Amistar Extra, Systhane 12E EC, Alto 320 SC, Quadris SC, Artea EC, Anvil-5 SC i Zato WG (djelotvornost veća od 95 %). Iskustva iz provedenog pokusa potvrđuju ispravnost propisanih koncentracija (%) samo u slučaju utroška vrlo velike količine škropiva na jedinicu površine (1.900-2.500 lit./ha).

Proizvođače krizanteme posebno upozoravamo da je skupina fungicida strobilurini, u pokusima učinkoviti na bijelu hrđu, vrlo rizična za pretjeranu, čestu ili nestručnu uporabu zbog moguće brze pojave rezistentnih ili otpornih populacija biljnih bolesti (a naročito iz skupina hrđa i pepelnica)! Stoga u uspješnoj strategiji kemijskog suzbijanja bijele hrđe treba uvijek mijenjati i kombinirati različite skupine kemijskih pripravaka uz načelo da se jedna grupa fungicida ne bi smjela koristiti više od 2-3 puta tijekom proizvodne sezone.

Već tijekom srpnja o.g. u program zaštite krizantema uvrstiti djelatne tvari dopuštene za suzbijanje bolesti cvijeća u Republici Hrvatskoj navedene u Tablici 2., a koje po spektru djelotvornosti jesu dovoljno učinkovite na hrđu, ranu sivu plijesan, te lisne pjegavosti i antraknozu.

Uzročnici biljnih bolesti se u pravilu suzbijaju preventivno, već prije pojave prvih znakova ili simptoma bolesti. Ako se već pojavljuju znakovi bijele hrđe krizantema tada u program zaštite obavezno radi eradikativnog učinka uvrstiti djelatne tvari ciprokonazol i/ili propikonazol, npr. u pripravcima Sphere 267,5 EC (0,07 %), Sphere 535 SC (0,035 %), Amistar Extra 280 SC (0,06-0,08 %), Artea 330 EC (0,04-0,05 %) ili Artea Plus EC (0,04-0,05 %), Tilt 250 EC (ili Bumper EC) (0,05 %) i slično.

VAŽNO: Zbog izrazite fitotoksičnosti u krizantemama ne koristiti fungicid Falcon 460 EC!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis