Obavijest voćarima 16.05.2014.

Povoljni su uvjeti za razvoj bolesti u nasadima jabuka i treba čim se može ući u nasad nastaviti za zaštitom protiv bolesti.

Koristiti pripravke sistemičnog djelovanja (Score 250 EC, Punch 10 EW, Systane 12 E i dr.) u kombinaciji sa pripravcima kontaktnog djelovanja (Mankozeb, Star 80, Captan, Merpan i dr.). Navedeni pripravci sistemičnog djelovanja imaju djelovanje i na pepelnicu. Vrhovi zaraženi pepelnicom mogu se i mehanički odstranjivati.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Paziti na preporučene doze i koncentracije kao i dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone. Voditi evidencijske liste a ambalažu propisno zbrinuti.

Mira Živković,dipl. ing. agr.
Mira.Zivkovic@sajetodavna.hr

Pripremi za ispis