Obavijest voćarima! 15.05.2014.

Od zadnje preporuke za zaštitu voćaka prošlo je 11 dana. U tom periodu pala je određena količina oborina, a metereolozi i dalje najavljuju nove oborine. Stoga preporučamo da se ponovi zaštita jabuke protiv krastavosti kombinacijom sistemičnog i kontaktnog fungicida. Možete koristiti Score 250, Cros, Clarinet, Difcor, Scissor, Indar 5 EW, Baycor WP 25  i dr. u kombinaciji s Dithane M-45, Star 80 WP, Pinozeb M-45 Mankonor WP,  Mankozeb WP, Cadilac 80 WP, Delan SC 750, Delan 500 i dr.

Navedeni sistemični fungicidi djeluju i na pepelnicu jabuke.

Grančice zaražene pepelnicom mehanički odstraniti, iznijeti iz voćnjaka i spaliti.

U nasadima šljiva preporučamo provesti zaštitu protiv šupljikavosti lista  pripravcima nabazi kaptana: Captan 50, Stoper, Merpan 50 WP, Captan WP 50.

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja.

Obavljeno tretiranje uvedite u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Potrebno je najmanje navesti trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, kulturu koja se tretira, količinu primijenjenog sredstva te veličinu tretirane površine (Pravilnik o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12; Zakon o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Ne zaboravite na obavezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis