Obavijest voćarima! 27.03.2014.

U nasadima koštičavog voća šljive, višnje, trešnje počela je cvatnja a rane sorte su u fazi pune cvatnje. Zbog promjenjivog vremena sa oborinama moguća je infekcija uzročnikom bolesti paleži cvijeta i sušenje mladica (Monilia laxa).

Za zaštitu koristiti jedan od pripravaka u višnjama: Chorus 75WG, Bavistin FL, Zino, Signum, Lupo.

U šljivama: Signum, Teldor SC500, Nativo, Chorus 75WG, Indar 5EW, Octave 50WP, Zino, Kidan ili Lupo.

U trešnjama: Indar 5EW, TeldorSC500, Switch 62,5WG.

Tretiranje izvršiti u vrijeme kada pčele ne lete (jutro i večernji sati).

U nasadima jabuka i krušaka koje se uglavnom nalaze u fazi pojave  cvjetova i početak cvatnje potrebito je izvršiti preventivnu zaštitu od mrljavosti lista (Venturia inaequalis) koristeći se pri tome preventivnim pripravcima: Delan 500SC, Delan 700WDG, Dithane M-45, Mankozeb, Mankonor , Merpan, Dodine S-65, Chromodin S-65 i dr.

U nasadima jabuka gdje je prisutna pepelnica (Podosphaera leucotricha) dodati pripravke na osnovi sumpora.

U nasadima je zabilježena pojava savijača  pupova i kožice ploda.

Pratiti njihovu brojnost i po potrebi prije cvatnje izvršiti zaštitu pripravcima: Runner 240EC, Insegar 25WP, Laser.

U voćnjacima gdje je prisutna krvava uš (Eriosoma lanigerum) prije cvatnje prskati pripravkom Pirimor 50WG ili Tepeki 500WG.

U voćnjacima je potrebito pokositi cvat na biljkama koje služe za zatravljivanje prije prskanja insekticidima te prskati kada pčele ne lete.

Sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP.

Ambalažu zbrinuti na propisani način i ispuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Sve je to propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida NN 14/14. 

Mara Maglić dipl. ing.
E-mail Mara.Maglic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis