Legalizacija navodnjavanja

Kada koncesija za navodnjavanje nije potrebna?

 1. Koncesija nije potrebna Republici Hrvatskoj, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, niti pravnim osobama kojima su Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave jedini udjeličar, dioničar ili osnivač s isključivim pravom odlučivanja.
 2. Koncesija nije potrebna za navodnjavanje:
  • iz površinskih voda do ukupno 10 ha zemljišta istog vlasnika,
  • iz podzemne vode, koja se zahvaća i crpi na istom zemljištu, do ukupno 5 ha zemljišta istog vlasnika.

U navedenim slučajevima izdaje se Vodopravna dozvola za zahvaćanje voda za navodnjavanje koje izdaju Hrvatske vode.

Koncesiju za zahvaćanje voda za navodnjavanje temeljem Zakona o koncesijama izdaje Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva.

 

Postupak ishođenja koncesije

Uz Zahtjev za izdavanje koncesije za navodnjavanje koji se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, Upravi vodnoga gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, prilaže se sljedeća dokumentacija:

 • podaci o podnositelju zahtjeva koji sadrže izvod iz Trgovačkog suda ili Rješenje o upisu OPG-a ili Obrtnica ako se radi o obrtu odnosno dokumenti iz kojih je vidljiv matični broj i OIB poslovnog subjekta i ime i prezime zakonskog zastupnika podnositelja zahtjeva, Zahtjev mora biti potpisan i ovjeren od ovlaštene osobe,
 • način zahvaćanja vode (površinske, podzemne vode…),
 • ukupna površina koja se namjerava navodnjavati (ha),
 • okvirne količine vode potrebne za tu namjenu (m3/god.),
 • katastarsku situaciju s ucrtanom lokacijom zahvata vode (ne stariju od 6 mjeseci),
 • tabelarni popis svih čestica koje se namjeravaju navodnjavati,
 • zemljišno-knjižni izvadak, dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja površina na kojima se nalazi vodozahvat i površina koje se namjeravaju navodnjavati,
 • kratki elaborat o sustavu navodnjavanja (oprema za navodnjavanje, način navodnjavanja, kultura koja se navodnjava…)

Ako se radi o namjeri navodnjavanja iz zdenca koji još nije izrađen potrebito je, sukladno Zakonu o vodama, prije bušenja zdenca od Hrvatskih voda ishoditi vodopravne uvjet za bušenje zdenca, odnosno namjeru bušenja istog potrebno je prijaviti nadležnoj ispostavi Hrvatskih voda koje izdaju vodopravne uvjete po kojima se izvodi bušenje zdenca što rezultira i Hidrogeološkim elaboratom o bušenju bunara kojeg je isto potrebno dostaviti uz zahtjev za izdavanjem koncesije.

Čest je slučaj da stranke podnose zahtjev za koncesiju za navodnjavanje iz podzemnih voda bez vodopravnih uvjeta za bušenje bunara i hidrogeološkog elaborata, ali se onda od njih traži dopuna dokumentacije odnosno upućuje ih se na Hrvatske vode i način ishođenja istog.

Nakon što podnositelj zahtjeva dostavi kompletnu dokumentaciju, Ministarstvo zahtjev prosljeđuje Hrvatskim vodama koje izrađuju koncesijske uvjete koji su sastavni dio Ugovora o koncesiji koje Ministarstvo poljoprivrede kao davatelj koncesije sklapa sa podnositeljem zahtjeva kao koncesionarom.

Isti je postupak ako se radi o namjeri zahvaćanja vode za navodnjavanje iz već izgrađenih zdenaca za navodnjavanje poljoprivrednih površina većih od 5 ha.

Skrećemo također pozornost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata („Narodne novine“, broj 79/2013) koji propisuje dokumentaciju uz zahtjev za izdavanje vodopravne dozvole za korištenje podzemnih voda za navodnjavanje poljoprivrednih površina do 5 ha, odnosno na članak 13.a navedenog Pravilnika kojim se zapravo, uz minimalno zadovoljavanje uvjeta, legaliziraju postojeći zdenci za navodnjavanje poljoprivrednih površina do 5 ha. Za takvu legalizaciju zdenaca zahtjevi se podnose do 31. prosinca 2013. godine te se nakon isteka tok roka ne mogu podnositi. Uz zahtjev prilažu se:

 • podaci o nazivu i sjedištu korisnika vodopravne dozvole,
 • osnovni podaci o djelatnosti korisnika i lokaciji za koju se vodopravna dozvola izdaje,
 • dokaz da je podnositelj zahtjeva vlasnik ili zakoniti posjednik nekretnine na kojoj se nalazi zdenac,
 • zemljopisna duljina i širina lokacije bunara,
 • dubina bušenja bunara u metrima,
 • način bušenja zdenca (kopani, bušeni),
 • promjer ugradnje u mm,
 • statička razina podzemne vode (m.n.m),
 • podaci o ugrađenoj pumpi koji obuhvaćaju tip, snagu (kW) i kapacitet (l/s),
 • maksimalna količina crpljenja u eksploataciji (l/s) i
 • dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi.

Smatra se također da osoba koja je podnijela uredan zahtjev iz članka 13.a Pravilnika ispunjava uvjet iz Dodatka I. točka 9. Pravilnika o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima (»Narodne novine« broj: 65/2013) do nastupa izvršnosti rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje vodopravne dozvole iz članka 13.a Pravilnika odnosno do nastupa izvršnosti rješenja o odbacivanju zahtjeva za izdavanje vodopravne dozvole iz članka 13.a Pravilnika.

Za sve nejasnoće vezane uz izdavanje vodopravne dozvole ili koncesije za navodnjavanje slobodno se obratite Vodnogospodarskim odjelima (VGO) Hrvatskih voda.

VGO gornja Sava

 • Vodnogospodarski odjel za gornju Savu sa sjedištem u Zagrebu
  Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
  tel: 01/ 6307-333, fax: 01/ 6151-787, email: andrino.petkovic@voda.hr

Vodnogospodarske ispostave (VGI) za mali sliv u sastavu VGO gornja Sava:

 • Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Zagrebačko prisavlje" sa sjedištem u Zagrebu
  Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
  tel: 01/ 6307-333, fax: 01/ 6151-787, email: tomislav.gazic@voda.hr
 • Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Zelina-Lonja" sa sjedištem u Dugom Selu
  Zagrebačka 35/I, 10370 Dugo Selo
  tel: 01/ 2753-772, fax: 01/ 2753-772, email: jadranko.kerekovic@voda.hr
 • Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Krapina-Sutla" sa sjedištem u Velikom Trgovišću
  Zagrebačka 13, 49214 Veliko Trgovišće
  tel: 049/ 587-111, fax: 049/ 237-292, email: tomislav.suton@voda.hr

VGO srednja i donja Sava

 • Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu sa sjedištem u Zagrebu
  Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
  tel: 01/ 6307-333, fax: 01/ 6154-479, email: milan.matesa@voda.hr

Vodnogospodarske ispostave (VGI) za mali sliv u sastavu VGO srednja i donja Sava:

 • Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Česma-Glogovnica" sa sjedištem u Bjelovaru
  Vatroslava Lisinskog 4c, 43000 Bjelovar
  tel: 043/ 220-141, fax: 043/ 221-198, email: slavko.husnjak@voda.hr
 • Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Ilova-Pakra" sa sjedištem u Daruvaru
  Josipa Jelačića 20, 43500 Daruvar
  tel: 043/ 334-818, fax: 043/ 334-828, email: davor.novinc@voda.hr
 • Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Kupa" sa sjedištem u Karlovcu
  Obala Račkoga 10, 47000 Karlovac
  tel: 047/ 694-780, fax: 047/ 694-784, email: biljana.zeljeznjak@voda.hr
 • Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Lonja-Trebež" sa sjedištem u Kutini
  Stjepana Radića 7b, 44320 Kutina
  tel: 044/ 683-001, fax: 044/ 684-929, email: zeljko.uzel@voda.hr
 • Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Šumetlica-Crnac" sa sjedištem u Novoj Gradišci
  Jurja Haulika 12/I, 35400 Nova Gradiška
  tel: 035/ 364-573, fax: 035/ 364-576, email: mario.zeruk@voda.hr
 • Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Subotska-Strug" sa sjedištem u Novskoj
  Kralja Zvonimira 97, 44330 Novska
  tel: 044/ 600-503, fax:044/ 608-775, email: stjepan.sulekic@voda.hr
 • Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Orljava-Londža" sa sjedištem u Požegi
  Industrijska 13 d, 34000 Požega
  tel: 034/ 272-755, fax: 034/ 272-415, email: miroslav.taborski@voda.hr
 • Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Banovina" sa sjedištem u Sisku
  Ruđera Boškovića 10, 44000 Sisak
  tel: 044/ 525-400, fax: 044/ 532-073, email: tatjana.dvoranickardas@voda.hr
 • Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Brodska Posavina" sa sjedištem u Slavonskom Brodu
  Šetalište braće Radića 22, 35000 Slavonski Brod
  tel: 035/ 446-139, fax: 035/ 446-597, email: davorin.piha@voda.hr
 • Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Biđ-Bosut" sa sjedištem u Vinkovcima
  Josipa Kozarca 28, 32100 Vinkovci
  tel: 032/ 338-030, fax: 032/ 332-524, email: mirjana.sota@voda.hr

VGO Split

 • Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana sa sjedištem u Splitu
  Vukovarska 35, p.p. 475, 21001 Split
  tel: 021/ 309-400, fax: 021/ 309-491, email: mirko.duhovic@voda.hr

Vodnogospodarske ispostave (VGI) za mali sliv u sastavu VGO Split:

 • Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Dubrovačko primorje" sa sjedištem u Dubrovniku
  Vukovarska 8, 20000 Dubrovnik
  tel: 020/ 420-381, fax: 020/ 416-768, email: vinko.jurjevic@voda.hr
 • Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Vrljika" sa sjedištem u Imotskom
  Blajburška bb, 21260 Imotski
  tel: 021/ 841-609, fax: 021/ 670-306, email: borko.babic@voda.hr
 • Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Neretva-Korčula" sa sjedištem u Opuzenu
  Trg Opuzenske bojne 5, 20355 Opuzen
  tel: 020/ 672-302, fax: 020/ 672-270, email: josko.erceg@voda.hr
 • Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Cetina" sa sjedištem u Sinju
  Miljenka Buljana bb, 21230 Sinj
  tel: 021/821-925, fax: 021/660-463, email: goran.vukasovic@voda.hr
 • Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Srednje dalmatinsko primorje i otoci" sa sjedištem u Splitu
  Vukovarska 35, 21000 Split
  tel: 021/ 309-400, fax: 021/ 309-490, email: damir.radovic@voda.hr
  Vodnogospodarska
  ispostava za mali sliv "Krka-Šibensko primorje" sa sjedištem u Šibeniku
 • Splitska 4, 22000 Šibenik
  tel: 022/ 213-391, fax: 022/ 200-632, email: damir.krnic@voda.hr
 • Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Matica" sa sjedištem u Vrgorcu
  Težačka 3, 21276 Vrgorac
  tel: 021/ 674-075, fax: 021/ 679-104, email: iva.kuzmanic@voda.hr
 • Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Zrmanja-Zadarsko primorje" sa sjedištem u Zadru
  Rikarda Katalinića Jeretova 5, 23000 Zadar
  tel: 023/ 239-150, fax: 023/ 236-349, email: ivan.paic@voda.hr

VGO Rijeka

 • Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana sa sjedištem u Rijeci
  Đure Šporera 3, 51000 Rijeka
  tel: 051/ 666-400, fax: 051/ 336-947, email: darko.visnjic@voda.hr

Vodnogospodarske ispostave (VGI) u sastavu VGO Rijeka:

 • Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Mirna-Dragonja" sa sjedištem u Buzetu
  Naselje Verona 4, 52420 Buzet
  tel: 052/ 663-455, 052/ 663-470, fax: 052/ 663-460, email: aleksandar.kruzic@voda.hr
 • Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Gorski kotar" sa sjedištem u Delnicama
  Starčevićeva 4, 51300 Delnice
  tel: 051/ 811-822, fax: 051/ 811-981, email: miroslav.stefancic@voda.hr
 • Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Lika, Podvelebitsko primorje i Otoci" sa sjedištem u Gospiću
  Bužimska 10, 53000 Gospić
  tel: 053/ 771-155, fax: 053/ 771-272, email: mladen.vodicka@voda.hr
 • Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Raša-Boljučnica" sa sjedištem u Labinu
  Zelenice 18, 52220 Labin
  tel: 052/ 855-227, 052/ 856-190, fax: 052/ 856-820, email: vitomir.skandul@voda.hr
 • Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Kvarnersko primorje i otoci" sa sjedištem u Rijeci
  Verdieva 6, 51000 Rijeka
  tel: 051/ 666-400, fax: 051/ 666-421, email: tomislav.saftic@voda.hr

VGO Osijek

 • Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu sa sjedištem u Osijeku
  Splavarska 2a, 31000 Osijek
  tel: 031/ 252-800, fax: 031/ 252-899, email: sinisa.kukic@voda.hr

Vodnogospodarske ispostave (VGI) za mali sliv u sastavu VGO Osijek:

 • Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Baranja" sa sjedištem u Dardi
  Sv. Ivana Krstitelja 115, 31326 Darda
  tel: 031/ 740-161, fax: 031/ 740-161, email: darko.brnic-levada@voda.hr
 • Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Karašica-Vučica" sa sjedištem u Donjem Miholjcu
  Trg Ante Starčevića 9, 31540 Donji Miholjac
  tel: 031/ 630-183, 031/ 630-184, fax: 031/ 632-052, email: darko.samardzic@voda.hr
 • Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Vuka" sa sjedištem u Osijeku
  Splavarska 2a, 31000 Osijek
  tel: 031/ 252-888, fax: 031/ 252-889, email: mario.spajic@voda.hr
 • Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Županijski kanal" sa sjedištem u Virovitici
  Antuna Mihanovića 29, 33000 Virovitica
  tel: 033/ 726-650, fax: 033/ 726-108, email: zeljko.kumric@voda.hr

VGO Varaždin

 • Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu sa sjedištem u Varaždinu
  Međimurska 26b, 42000 Varaždin
  tel: 042/ 407-000, fax: 042/ 407-003, email: leonard.sekovanic@voda.hr

Vodnogospodarske ispostave (VGI) za mali sliv u sastavu VGO Varaždin:

 • Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Bistra" sa sjedištem u Đurđevcu
  Antuna Radića 8b, 48350 Đurđevac
  tel: 048/ 811-622, 048/ 811-255, fax: 048/ 280-245, email: josip.fucek@voda.hr
 • Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Trnava" sa sjedištem u Čakovcu
  Ivana Mažuranića 2, 40000 Čakovec
  tel: 040/ 396-301, fax: 040/ 396-293, email: ivica.mustac@voda.hr
 • Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Plitvica-Bednja" sa sjedištem u Varaždinu
  Međimurska 26b, 42000 Varaždin
  tel: 042/ 215-460, fax: 042/ 215-479, email: branko.perec@voda.hr

Ministarstvo poljoprivrede

 • Uprava vodnoga gospodarstva
  Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
Pripremi za ispis