Registracija objekata za preradu voća i povrća

Letak za ispis

Gospodarstva, koja se žele baviti proizvodnjom prerađevina od voća i povrća na svojim poljoprivrednim gospodarstvima, moraju biti upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Upis se obavlja u regionalnim uredima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te je potrebno evidentirati (registrirati) objekt za preradu pri Ministarstvu zdravlja.

Ovisno o vrsti prerađevine, prodaji i obujmu prerade, ako je potrebno, upisuju se još i dopunske djelatnosti prema važećem Pravilniku o dopunskim djelatnostima na OPG-ima (NN 20/13). Upis u upisnik dopunskih djelatnosti  obavlja se u regionalnim uredima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Nositelj dopunske djelatnosti može biti  nositelj OPG-a ili član OPG-a, uz suglasnost nositelja OPG-a, upisanog u Upisnik. Pravo prodaje, uz nositelja stječu i svi članovi OPG-a. Nositelj dopunske djelatnosti na OPG-u mora imati odgovarajuću kvalifikaciju potrebnu za obavljanje dopunske djelatnosti, sukladno posebnim propisima te dopunsku djelatnost prerade hrane obavljati u registriranim ili odobrenim objektima, sukladno propisima o hrani.

registracija_objekata_19_11.jpg

Proizvodi od voća

Postupak registracije objekata 

Poljoprivredni proizvođači, koji posluju s hranom neživotinjskog podrijetla, prema Zakonu o hrani (NN 81/13) u nadležnosti su sanitarne inspekcije te su dužni prijaviti i registrirati sve svoje objekte u Ministarstvu zdravlja, sukladno Pravilniku o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata i o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (NN 125/08, 55/09, 130/10 ). 

Na osnovi podnijetog zahtjeva Ministarstvo zdravlja izdaje Rješenje o evidenciji objekta i Izvod iz evidencije objekata, koje se izdaje po potrebi i na zahtjev te služi kao dokaz da je objekt pod nadzorom nadležne inspekcije i udovoljava propisima o hrani.

Za nove objekte prijava se podnosi prije početka rada u objektu, putem internet adrese Ministarstva zdravlja http://upisnik.mzss.hr ili osobno podnošenjem pisanog zahtjeva nadležnom odjelu županijske sanitarne inspekcije, ovisno o lokaciji objekta, kako slijedi:

PJ-ODJEL ZA SREDIŠNJU HRVATSKU (Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka i Karlovačka županija)

Ispostava Sisak, Sisak, I.K.Sakcinskog 26, tel. 044/718 222

Ispostava Karlovac, Karlovac, p.p. 54, tel. 047/600 284

Ispostava Krapina, Krapina, Frane Galovića bb, tel. 049/300 515

PJ-ODJEL ZA SJEVEROZAPADNU HRVATSKU (Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Međimurska, Varaždinska i Virovitičko-podravska županija)

Ispostava Čakovec, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, tel. 040/374-066

Ispostava Varaždin, Varaždin, Stanka Vraza 4, tel. 042/300-681

Ispostava Koprivnica, Koprivnica, Antuna Nemčića 5, tel 048/658-123

PJ-ODJEL ZA ISTOČNU HRVATSKU (Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska i Brodsko-posavska županija)

Ispostava Osijek, Osijek, Trg Lava Mirskog 1, tel. 031/202-077

Ispostava Slavonski Brod, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1, tel. 035/216-159

PJ-ODJEL ZA ISTRU I PRIMORJE (Primorsko-goranska i Istarska županija)

Ispostava Rijeka, Rijeka, Riva 10 tel. 051/354-122

Ispostava Pula, Pula, Mletačka 12, tel. 052/223-147

PJ-ODJEL ZA SJEVERNU DALMACIJU (Zadarska, Šibensko-kninska i Ličko-senjska županija)

Ispostava Zadar -Za slanje poštom: Zadar, Ivana Mažuranić bb, tel. 023/312-180

Za predaju u ispostavi: Ispostava Zadar, Narodni trg 1, soba – 91/3.kat, tel. 023/312-180

Ispostava Šibenik, Trg Pavla Šubića I br. 2, soba 63/3.kat, tel. 022/244-291

PJ-ODJEL ZA JUŽNU DALMACIJU (Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija)

Ispostava Split, Split, Prilaz braće Kaliterne 10, tel. 021/490-034

ODJEL ZA GRAD ZAGREB

Zagreb, Ksaver 200a, tel. 01/4596-158 

Potrebna dokumentacija 

  1. 50 kn državne pristojbe (biljega) po zahtjevu, odnosno objektu.
  2. Preslik (kopija) rješenja o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.
  3. Kopija uplate za pokriće troškova postupka registracije u iznosu od 70,00 kn za prvi objekt i dodatnih 30,00 kn za svaki sljedeći objekt.

Prostori, u kojima se obavlja proces proizvodnje i prerade, moraju biti čisti i održavani, s tekućom toplom i hladnom vodom te moraju zadovoljiti higijenske uvjete i mikrobiološke kriterije propisane Zakonom o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13). Prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09) kontinuirano se mora provoditi dezinfekcija, a povremeno dezinsekcija i deratizacija.  

registracija_objekata1_19_11.jpg 

Prostorija za finu preradu soka u kojoj se obavlja filtracija, pasterizacija, sterilizacija boca i punjenje  

Zaposlenici, koji rade u neposrednom dodiru s hranom, moraju imati prikladnu radnu odjeću te ovjerene sanitarne iskaznice svakih 6 mjeseci na pregled kliconoštva i položen higijenski minimum. Ako objekat nije spojen na gradsku vodovodnu mrežu, već se voda crpi iz bunara, mora se ispitati zdravstvena ispravnost vode.

Sva hrana, koja se stavlja u promet, mora biti označena deklaracijom, bilo da se prodaje na kućnom pragu, tržnici ili u trgovini. Podaci, koji se obvezatno navode na deklaraciji, propisani su Zakonom o informiranju potrošača o hrani (NN 56/13), Pravilnikom o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (NN 63/11, 79/11, 90/13) i Pravilnikom o oznakama ili znakovima koji određuju seriju ili lot kojem hrana pripada (NN 26/13).

Sljedivost hrane i sastojaka kroz cijeli prehrambeni lanac, temeljena na načelima HACCP sustava, a zajedno s primjenom dobre higijenske prakse, treba i biti ključan element u osiguranju sigurnosti hrane. Uspostavljenu sljedivost treba moći dokazati i u inspekcijskom nadzoru te je stoga potrebno voditi evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pojavi štetnika i bolesti i rezultatima svih relevantnih analiza, koje su obavljene na uzorcima uzetima s bilja ili drugim uzorcima te gotovim proizvodima,  koji su važni za ljudsko zdravlje.

Veliki dio propisa regulira preradu voća. Neki, koji do sada nisu spomenuti, jesu:         

  • Pravilnik o voćnim džemovima, želeima, marmeladi, pekmezu te zaslađenom kesten pireu (NN 94/11);
  • Pravilnik o voćnim sokovima i njima sličnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju (NN 48/13).
Pripremi za ispis