Obavijest voćarima! 04.07.2013.

U nasadima jabuka nastaviti sa preventivnim zaštitama protiv fuzikladija i pepelnice sa pripravcima kontaktnog djelovanja.

Protiv fuzikladija moguće je upotrijebiti pripravke kao : Captan, Merpan, Polyram, Dithane , Mankozeb i dr. pazeći na pripravke koji su najmanje puta korišteni (provjeriti u broj dozvoljnih tretiranja kroz vegetaciju).

U zaštiti od pepelnice koristiti pripravke na bazi sumpora.

Protiv jabučnog savijača dodati jedan od insekticida kao Reldan, Lino, Rely, Pyrinex , Coragen.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom.

Voditi računa o vremenu primjene.

Obavezno voditi evidenciju o upotrebljenim sredstvima za zaštitu bilja.

Mira Živković,dipl.inž.
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis