Obavijest proizvođačima krumpira! 24.05.2013.

Na području Bjelovarsko-bilogorske županije zbog kasnijih rokova sadnje, na većini parcela krumpir još nije zatvorio redove. Odrasli oblici krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) pojavili su se zbog visokih temperatura tijekom travnja ,tako da na parcelama nalazimo odložena jaja ovog štetnika.Za suzbijanje krumpirove zlatice mogu se koristiti pripravci navedeni u Tablici 1.Suzbijanje je potrebno provoditi kad pojave ličinki prvih stadija razvoja.

 
Tablica 1:
 
Djelatna tvar
Naziv preparata
Doza
Metaflumizon
ALVERDE
200-250 ml/ha
 
 
 
Imidakloprid
BOXSER 200 SL , RAPID,
KOHINOR 200 SL,CONGO,
DALI, CONFIDOR 200 SL
MAGNUM 200 SL
 
 
0,25-0,5l/ha
Timetoksam
 ACTARA 25 WG
80 g/ha
Tiakloprid
CALYPSO SC 480
0,1 l/ ha
Tiakloprid + deltametrin
PROTEUS 110 OD
0,5-0,7 l/ha
 
 
Acetamipirid
MOSPILAN 20 SP
MOSPILAN 20 SG, VOLLEY
ACELAN 20 SP, WIZZZAARD
 
0,08-0,12 kg/ha
Fipronil
REGENT, REACTIV
0,02-0,025 kg/ha
Klorantaniliprol
CORAGEN 20 SC
0,05-0,06 l/ha
Spinosad
LASER
0,1-0,15 l/ha
Teflubenzuron
NOMOLT
0,075-0,15 l/ha
Lufenuron
MATCH 050 EC
0,3 l / ha
 

Proizvođači upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju  za 2013. godinu. Od sredstva za zaštitu bilja koristiti ona koja imaju dozvolu za pojedinu  vrstu prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a.

Sva obavljena tretiranja potrebno je unijeti u evidencijsku listu o uporabi sredstva za zaštitu bilja prema :Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ( NN.142/12, članak 30, stavak 3) .

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva.                         

                                                                         Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

                                                                   

 
 

Pripremi za ispis