Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka u Međimurju 09.04.2013.

Zbroj prosječnih temperatura od početka ove godine ovih dana dostigao je na južnim položajima u gornjem dijelu Međimurja tijekom jučerašnjeg dana 300°C, pa zadnjeg tjedna započinje otvaranje vršnih zimskih pupova dominantnih sorata u plantažnim nasadima jabuka. Po navedenoj sumi temperatura moguć je početak dozrijevanja prvih plodišta uzročnika krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) na otpalom i zaraženom prošlogodišnjem lišću. Naredne manje oborine meteorolozi najavljuju tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana, a krajem ovog tjedna uz porast temperatura ponovno je najavljeno novih 10-tak mm kiše! Budući se proteklih godina bakterijski palež (Erwinia amilovora) proširio na većini lokaliteta središnjeg i donjeg dijela Međimurja (isti nije uočen jedino na nekim područjima u gornjem dijelu Županije, npr. Štrigova, Gornji Mihaljevec, Sv.Juraj na Bregu), preporučujemo nakon zimske rezidbe obavezno tretiranje nekim od bakarnih pripravaka, a isto vrijedi za sve nasade krušaka zbog prezimljenja uzročnika krastavosti (Venturia pyrina) na rodnom volumenu krošnje.Stoga vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka preporučujemo obavezno pregledati razvojni stadij i prije narednih jačih oborina najavljenih za 12. i/ili 13. travnja o.g. moguće obaviti prvu zaštitu!

Vlasnici plantažnih nasada jabuka i krušaka mogu za prvu zaštitu koristiti neki od bakarnih pripravaka (vidi Tablicu 1.). Nasade također pregledati na prezimljujuće populacije štitastih (Quadraspidiotus) i lisnih uši (Apidae), zimska jaja crvenog voćnog pauka (Panonychus), te po potrebi dodati pripravak na osnovi mineralnog ulja (npr. Bijelo Ulje EC ili Mineralno svjetlo ulje EC) u propisanoj (pojačanoj) količini ili koristiti gotovu tvorničku mješavinu bakra i mineralnog ulja (vidi Tablicu 1.). Na lokalitetima gornjeg Međimurja tek buduće toplo razdoblje pogoduje pojavi prvih odraslih oblika jabučnog cvjetojeda (Anthonomus pomorum), pa tek sredinom travnja očekujemo njihovu regenerativnu ishranu, kopulaciju i odlaganje jaja u cvjetne pupove, a naročito u nasadima i manjim voćnjacima u blizini šume. Voćari koji su ranijih godina zabilježili štete od jabučnog cvjetojeda preporučujemo redovite preglede rodnih grančica na rubnim redovima nasada u doba dana kad temperatura bude veća od 15°C. Na lokalitetima u središnjem i donjem Međimurju suzbijanje jabučnog cvjetojeda u narednim zaštitama nasada jabuka neće biti potrebno

Tablica 1. Bakarni pripravci dopušteni za primjenu u voćarstvu (prema "Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju voća", koje izdaje Ministarstvo poljoprivrede, a kojih su se dužni pridržavati voćari koji traže potpore iz mjera ruralnog razvoja za integriranu poljoprivrednu proizvodnju) (NN 145/12).

Djelatna tvar
Pripravak
Primjena*
bakarni sulfat
Modra galica, Plavi kamen
0,5-1,5 %
bakarni oksid
Nordox 75 WG
0,1-0,2 %
bakarni oksiklorid
Bakreno vapno, Gypso, Kupropin WP, Neoram WG, Cupro Caffaro, Rame Caffaro WP
0,3-1,5 %
bakarni hidroksid
Champion WP i WG, Blauvit, Cuproline, Champion tekući, Kocide DF
0,3-1 %
bakar-hidroksid-kalcij sulfat kompleks
Bordoška suspenzija, Bordoška juha, Bordoška juha Caffaro WP
0,5-1,5 %
bakar-hidroksid-Ca-klorid kompleks
Cuprablau-Z, Cuprablau-Z Ultra
0,5 %
kombinacija bakra i mineralnog ulja
Crveno Ulje, Modro Ulje
1-3 %

*pri izračunu količine potrebnog sredstva za zaštitu bilja pročitati uputu za odabrani pripravak i prilagoditi starosti, razmacima sadnje, uzgojnom obliku i razvojnom stadiju voćne vrste i sorte! Na dozu ili količinu mineralnih ulja utječe i razvojni stadij voćaka.

Tablica 2. Sredstva za kasno zimsko i(ili) rano proljetno suzbijanje štitastih uši i crvenog voćnog pauka na jabučastom voću:

Djelatna tvar
Pripravak
Primjena*
mineralno ulje
Bijelo Ulje, Mineralno svjetlo ulje EC
3-4 %
kombinacija bakra i mineralnog ulja
Crveno Ulje, Modro Ulje
1-3 %

U prvim mjerama zaštite jabučastog voća utrošiti veću količinu škropiva, poglavito ako se koriste povišene doze mineralnih ulja.

U nekoliko smo navrata tijekom posljednjih 20-tak dana upozoravali i vlasnike koštičavog voća na prve mjere zaštite bakarnim i organskim pripravcima. Ponovno upozoravamo na ovogodišnju veliku opasnost od prvih zaraza bresaka i nektarina uzročnikom kovrčavosti lišća (Taphrina deformans), te je istu potrebno u vlažnim uvjetima za stadija bubrenja i otvaranja pupova preventivno suzbijati nekoliko puta s prosječnim razmakom do 10 dana. Od organskih fungicida na ovu su bolest dopušteni Delan 700 WDG (0,1 %), Chromodin ili Dodine S-65 WP (0,1 %), Daconil 720 SC (0,2 %) i Ziram 76 WG (0,25 %).

Na šljivama i trešnjama je još uvijek moguće preventivno prije otvaranja pupova koristiti dopuštena bakarna sredstva, a na marelicama je preventivno već u stadiju roza pupova protiv paleži cvijeta (Monilinia laxa) koristiti dopuštene organske pripravke u propisanim koncentracijama (npr. Signum DF ili Switch WG i slično).

 

mr. sc. Milorad Šubić, dipl. ing. agr.
e-mail: milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis