Žitni buhači

Posljednjih godina na žitaricama sve češće susrećemo štete od žitnih buhača. Radi se o vrlo malim štetnicima čija je veličina od 1,5 – 3 mm. Kod pregleda na terenu najviše nailazimo na vrstu Phyllotreta spp. To su štetnici tamnozelene boje, a na rubu pokrilja sa svake strane imaju žute uzdužne pruge. Osim toga susreće se vrsta Chaetocnema aridula koja je tamna i bez žutih pruga, no njena je brojnost znatno manja. Javljaju se kada temperature prelaze 5 °C, a najviše ih uočavamo u ožujku i početkom travnja. Prezimljuju u šumarcima i šumama u blizini žita.

stetnici_1.png

Neke od Phyllotreta vrsta (slika sa Interneta)

stetnici_1_1.png

Neke od Chaetocnema vrsta (slika sa Interneta)

U početku se javljaju na ozimim žitima gdje obično čine manje štete jer su žita razvijenija, a odatle prelaze na jare žitarice. Budući da su one u manjim razvojnim fazama (1 – 2 listića i imaju nježnije listiće) štete mogu biti i takove da postoji potreba za njihovim suzbijanjem. U literaturi se spominju podaci da štete na listu mogu biti i do 70 %. Nakon jarih žitarica obično prelazi na kukuruz i tu mogu počiniti štete, ako nakon nicanja nastupi hladnije razdoblje pa kukuruz sporije raste.

Odrasli čine štete izgrizajući list i čineći na njemu manje rupice. Oko tih oštećenja tkivo u početku požuti, a zatim nekrotizira. Poljoprivrednici obično takove simptome zamjenjuju sa simptomima bolesti te smatraju da bi trebali provesti zaštitu fungicidima. Ličinke čine štete ubušujući se u stabljiku. Prema podacima iz literature smatra se da kod jakog napada može doći do sušenja centralnog lista i propadanja stabljike.

Pregled se treba obavljati na ozimim žitima vrlo rano u proljeće, a jare usjeve neposredno nakon nicanja. Podatci za kritične brojke za sada nisu poznati. Procjenu o potrebi suzbijanja treba napraviti na osnovi oštećenja lista i brojnosti štetnika. U RH za sada nema registrirano niti jedno sredstvo za suzbijanje ovih štetnika na žitaricama, a dobre rezultate bi polučili insekticidi koji imaju dozvolu za suzbijanje žitnog balca.

 

2008_05_13_10.jpg
Žitni buhači na pšenici sredina travnja, Foto: Jadranka Berić

 2008_05_13_11.jpg
Štete na listu od žitnih buhača; Foto: Jadranka Berić  

 2008_05_13_12.jpg
Štete na listu od žitnih buhača; Foto: Jadranka Berić

 2008_05_13_13.jpg
Štete na listu od žitnih buhača; Foto: Jadranka Berić

2008_05_13_14.jpg
Žitni buhači i štete na kukuruzu, Foto: Jadranka Berić 

 2008_05_13_15.jpg
Žitni buhači i štete na kukuruzu, Foto: Jadranka Berić 

2008_05_13_16.jpg
Žitni buhači i štete na kukuruzu, Foto: Jadranka Berić 

 

Pripremi za ispis