Dopuna Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju hranom

Registracija objekata

 

U Narodnim novinama br. 3/2021, od 13. siječnja 2021. objavljen je:

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom

 

Više o registraciji objekata možete pročitati na stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane:

Odobravanje objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

Registracija objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

Registracija farmi riba i školjkaša

Izmjenom pravilnika farme riba i školjkaša smatraju se registriranima ako imaju važeću dozvolu za akvakullturu:

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Uzgajališta riba, školjkaša i ostali objekti akvakulture smatraju se registriranim ukoliko imaju važeću dozvolu upisanu u Registar dozvola u akvakulturi koji vodi Uprava nadležna za poslove ribarstva i akvakulture.«

Izmjenom Pravilnika farme riba i školjkaša brišu se iz registra:

»(7) Rješenja o registraciji objekata iz članka 16. ovoga Pravilnika koji su bili registrirani sukladno Pravilniku o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (»Narodne novine«, broj 125/08) i Pravilniku o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom (»Narodne novine«, broj 84/15), stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti te se objekti brišu iz Upisnika registriranih objekta u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla – farme riba i živih školjkaša.«

Registar dozvola u akvakulturi možete pogledati na poveznici:

REgistar dozvola