Obavijest vinogradarima

Nasade vinove loze na početku vegetacije zaštititi protiv bolesti crne pjegavosti (Phomopsis viticola) .

Pripravci na bazi bakra se koriste u ranoj fazi: Nordox 75WG, Cuprablau Z i dr.

Pripravci koji se mogu koristiti kad se već počnu pojavljivati listići    su Polyram DF(2xu sezoni, ističe mu dozvola 28/5/2024), Delan Pro(faza vunastog pupa do 5 razvijenih listića,4x u toku vegetacije)  i drugi.

Tamo gdje je proteklih godina bilo problema sa pepelnicom mogu se primijeniti pripravci na bazi sumpora koji se u povišenim koncentracijama koriste i protiv grinja (uzročnika akarinoze i erinoze).

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom te paziti na miješanje pripravaka, preporučene doze i koncentracije i vrijeme primjene (kod pripravaka na bazi sumpora- temperatura zraka !)  kao i dozvoljeni broj tretiranja u toku vegetacije.  Sve korištene pripravke upisati u evidenciju .  Ambalažu zbrinuti na propisani način. Ukoliko je istekla valjanost iskaznice za kupovinu i primjenu szb produžiti joj rok.

Ukoliko strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja nisu atestirani potrebno je to učiniti.

Kod primjene  i pripreme preparata koristiti propisanu zaštitnu opremu.

Sve nejasnoće i dodatne informacije (ograničenja u vremenu primjene, broj dozvoljenih tretiranja u toku vegetacije, kultura u kojoj pripravak ima dozvolu, preporučena doza ili koncentracija i dr.)  proizvođači mogu provjeriti u Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( www.mps.hr ).

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Pripremi za ispis