Obavijest voćarima

Obaviještavamo proizvđače jezgričavog voća da je potrebno ponoviti zaštitu protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis) prije najavljene kiše.

Jabuke se nalaze u fenofazi C 3 mišje uši,  D3 prvi listići, ili E stadij ružičastog pupa pa primjenu treba prilagoditi fenofazi.

U fenofazi mišje uši do pojava prvih listića  primjeniti jedan od fungicida na osnovi bakra kao npr: Nordox 75 WG, Champion, Cuprablau Z 35, primijeniti najniže doze.

U jabukama koje su u fenofazi ružičastog pupa zaštitu izvršiti jednim od fungicida: Delan 700 WDG, Chorus 75 WG, Ziram 76 WG.

U nasadima jabuka za zaštitu od pepelnice (Podosphera leucotricha) prilikom rezidbe bilo je potrebno odstraniti sve zaražene pupove preporučujemo zaštitu izvršiti pripravcima na osnovu sumpora: Chromosul 80 , Thiovi Jet i dr

U nasadima  u blizini šuma pratiti pojavu jabučnog cvijetara (Antonomus pomorum)

Kruške koje su u fenofazi bijeli balon i početak cvatnje primijeniti jedan od fungicida: Delan 700 WDG, Chorus 75 WG, Ziram 76 WG i dr.

U kruškama pratiti pojavu obične kruškine buhe (Psylla pyri)

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno zbrinuti ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

 

 

 

Pripremi za ispis