Obavijest proizvođačima lupinastog voća

U nasadima lijeske završena je cvatnja. Nakon cvatnje preporučamo izvršiti zaštitu od gljivičnih i bakterijaskih infekcija. Zaštitu provesti jednim od fungicida prije najavljene kiše. Dozvoljeni fungicidi su: Champion wg 50, Neoram WG, Bordoška juha Caffaro i dr.

Lijeskova  grinja (Phytophus avellaae)  je štetnik koji prezimi unutar pupova lijeske te izaziva deformacije listića . U fazi bubrenja pupova preporučujemo u lijesci primijeniti jedan od fungicida na osnovu sumpora:  Chromosul 80, Kumulus DF, i Microthiol special disperss.

U nasadima oraha izvršiti preventivnu zaštitu protiv uzročnika gljivičnih bolesti, raka kore i bakterioza. Zaštitu izvršiti jednim od fungicida na osnovu bakra: Champion WG, Neoram WG, Bordoška juha caffaro 20 WP i dr.

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno zbrinuti ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

Pripremi za ispis