Obavijest voćarima

Koštičavo voće nalazi se u fazi bubrenja pupova. Nakon provedene rezidbe potrebno je provesti preventivnu zaštitu koštičavih voćaka od infekcije većim brojem uzročnika bolesti: kovrčavosti lista breskve i nektarine ( Taphrina deformans), šupljikavosti lista ( Stigmina carpophilla), paleži cvijeta i grančica ( Monilinia spp.) i rogača šljive ( Taphrina pruni).

Za zaštitu od navedenih bolesti u fazi mirovanja vegetacije koriste se pripravci na bazi bakra. Važno je da se primjena bakrenih sredstava provede najkasnije u fazi bubrenja pupova jer su bakreni pripravci na koštičavim voćkama fitotoksični nakon otvaranja pupova, odnosno, mogu izazvati palež.

Za suzbijanje prezimljujućih oblika štetnika ( jaja lisnh uši, štitaste uši, jaja crvenog pauka) pripravku na bazi bakra može se dodati mineralno ili parafinsko ulje.

Također je važno da se tretiranje provodi pri dnevnim temperaturama višim od 5℃, za mirnog vremena bez vjetra.

Vrlo je važno da se, osim kemijske zaštite voćaka, rezidbom odstrane sve suhe grančice i mumificirani plodovi jer se na taj način umanjuje izvor infekcije.

Pri odabiru pripravaka na bazi bakra vodite računa o tome da odaberete pripravak koji ima dozvolu za kulturu u kojoj ga planirate primijeniti, da je u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom Ministarstva poljoprivrede.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja smiju obavljati samo osobe sa položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida.

 

                                                                                       Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                 E-mail: Sanja.Greguric@mps.hr

Pripremi za ispis