Preporuka za zaštitu ozime uljane repice

Sjetva ozime uljane repice još je uvijek u tijeku, dio posijanih površina djelomično niče nejednoliko.

Svi proizvođači čekaju najavljenu kišu krajem tjedna. U takvim uvjetima naša preporuka za zaštitu od korova je primjena protiv uskolisnih i širokolisnih korova koji su u fazi nicanja može se primijeniti: Butisan S, Rapsan, Sultan a.t. metazaklor ili Teridox a.t. dimetaklor.

Protiv  širokolisnih korova u ranom postu primijeniti  Belkar a.t. halauksifen-metil i pikloram. On se može primijeniti i u spleet aplikaciji od stadija 2 lista pa sve do izduživanja stabljike

Za IMI ozime hibride uljane repice (navedeno je CLEARFIELD sjeme)  preporuka je primijeniti herbicid protiv jednogodišnjih i višegodišnjih  travnih i širokolisnih korova:  Cleranda u fazi 2-4 lista uz primjenu okvašivača.

Protiv uskolisnih korova i samoniklih žitarica koristiti neki od graninicida: Focus ultra a.t. cikloksidim, Select super a.t. kletodim, Fusilade forte a.t. fluazifop, Pantera QT, Leopard a.t. kizalofop.

 

Treba pratiti štetnike: repičinog crvenoglavog buhača ( Psylliodes chrysocephala) te repičinu osu listaricu (Athalia rosae).

Kritični broj za repičinog crvenoglavog buhača  0,5 buhača m u redu ili 2 buhača/m2 i primijeniti jedan od insekticida: Karate zeon, Karis, Decis, Sumialfa, Cythrine max.

 

Pratiti brojnost pagusjenica 3-5 dana nakon utvrđenog masovnog leta repičine ose listarice.

Kritična brojka je više od 0,5 pagusjenice po biljci ili  oko 50 pagusjenica po m ². Ako je rijedak sklop kritični broj je niži.

Zaštitu obaviti kada su pagusjenice manje od 10 mm nekim od insekticida: Mospilan 20 SG, Sumialfa, Karate zeon.

 

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

 

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

Pripremi za ispis