Obavijest vinogradarima

Zbog povoljnih vremenskih uvjeta za nastanak i širenje bolesti trebalo bi ponoviti zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator).

U borbi protiv plamenjače upotrijebiti jedan od preparata: FORUM STAR, MIKAL PREMIUM F, MIKAL FLASH, CURZATE F, PERGADO F itd.

Protiv pepelnice upotrijebiti jedan od sistemičnih fungicida: LUNA EXPIRIENCE, DYNALI, NATIVO, COLLIS, VIVANDO, TALENDO, STROBY WG itd.

Također je potrebno u nasadima vinove loze postaviti žute ljepljive ploče u svrhu monitoringa američkog cvrčka (Scaphoideus titanus), te na osnovu ulova provoditi tretiranje.

Za suzbijanje ličinki i odraslih oblika američkog cvrčka registrirani su insekticidi: SIVANTO PRIME, SUMIALFA 5 FL, CYTHRIN MAX, ABANTO, KRISANT EC, PYREGARD, ASSET FIVE, MAVRIK FLO, FLIPPER, DIREKT GREEN itd.

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obavezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Nakon tretiranja praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                                e-mail: marko.boric©mps.hr

Pripremi za ispis