Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Na površinama zasijanim ozimom pšenicom, ječmom i zobi potrebnoje pratiti pojavu žitnih balaca ( Oulema  melanopus).

Pregledom površina, i nakon utvrđivanja kritičnog broja tj. ako se uoči da je 10-15 % ličinki izašlo iz jaja ili nakon ulovljenih 25 odraslih štetnika na kvadratni metar treba provesti tretiranje nekim od dozvoljenih insekticida:  KARATE ZEON, DECIS 2,5 EC.

Preporuča se tretiranje provesti samo na dijelovima površina gdje se pojavio žitni balac.

Sredstva koristiti obavezno prema uputama proizvođača uz provjeru Fis-baze. Voditi evidenciju o upotrebu SZB, a praznu ambalažu zbrinuti na pravilan način do trenutka organiziranog odvoza.

 

                                                                                         Marija Kuprešak dipl.ing.agr

Email: marija.kupresak@mps.hr

Pripremi za ispis