Obavijest proizvođačima krumpira sa područja Gorskog Kotara

Vrijeme je pripreme tla za sadnju krumpira. Preporučamo da se izvrši pregled tla na prisutnost zemljišnih štetnikažičnjaci, grčice hrušta, gusjenice sovica, rovac .

Pregled tla na zemljišne štetnike obavlja se kopanjem jama dimenzija 25×25, a dubina jame odgovara jednoj duljini lopate (25 cm). Sva zemlja iz jame se stavi na prostirku, mrvi te detaljno pregleda na prisutnost štetnika. Prosječan broj jama za male parcele iznosi 5-8 jama, a za parcele od 1-5 ha iznosi 8-14 jama. Da bi se dobio broj pojedinog štetnika po m² treba izbrojiti pojedinačno svakog štetnika, pomnožiti dobiveni broj sa 16 te podijeliti s brojem jama.

Zaštita od štetnika u tlu može se provesti primjenom insekticida u trake uz inkorporaciju, ovisno o visini populacije štetnika (kritičan broj – 3-5 štetnika/ m²).

Za suzbijanje mogu se koristiti pripravci:

Force Evo – primjenjuje se za suzbijanje žičnjaka (Agriotes sp.), gusjenica sovica pozemljuša (Agrotis sp.) i ličinki vrsta iz roda Diabrotica u dozi od 12-16 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje tretiranjem u redove tijekom sadnje.

Lerbon 0,5 G – koristi se za suzbijanje žičnjaka u količini 12-15 kg/ha. Sredstvo se     primjenjuje tretiranjem u redove tijekom sjetve, uz inkorporaciju na 10 cm dubine.

 Columbo  0,8 MG – primjenjuje se za suzbijanje žičnjaka u količini 24 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje tijekom sadnje, tretiranjem u brazdu uz gomolj na dubinu 8 cm, pomoću depozitora za granulirane insekticide s difuzorom FISHTAIL DXP.

Picador 1,6 MG – primjenjuje se za suzbijanje žičnjaka i sovica pozemljuša. Koristi se u količini 12 kg/ha pomoću depozitora za granulirani insekticid postavljen na uređaj za sadnju. Primjenjuje se direktno u tlo u vrijeme sadnje u redove.

Laser GR – namijenjen smanjenju brojnosti žičnjaka u količini od 12 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje izravno u tlo, istodobno sa sjetvom/sadnjom u redove, pomoću dodatne jedinice (depozitora) za granulirane insekticide koji se montira na sijačicu ili na uređaj za sjetvu/sadnju. Granule se inkorporiraju u redove (brazde) u tlu u zoni gomolja s plastičnim dodatkom (difuzor) FISHTAIL DXP koji dolazi zajedno sa sredstvom.

Prije ili prilikom sadnje gomolja može se provesti zaštita od bolesti bijele noge   (Rizoctonia solani) i antraknoze (Colletotrichum coccodes).

Zaštita od navedenih bolesti provodi se u vrijeme sadnje krumpira i to tako da se tretira samo brazda (tlo), a gomolji ostaju netretirani pripravkom Ortiva, Zakeo 250 SC,  Zafra Azt 250 SC , u količini 3 l/ha.

Moncut – primjenjuje se za zaštitu od bijele noge prije ili tijekom sadnje.

  1. a) Prije sadnje – tretiranjem gomolja pomoću konvencionalne prekrivene hidrauličke opreme ili opremom s rotirajućim diskom (sa ili bez elektrostatike), postavljenom na pokretnoj traci u količini od 200 ml/t gomolja uz utrošak vode 2 l/t gomolja;
  2. b) Tijekom sadnje – tretiranjem gomolja unutar odgovarajuće prilagođene sadilice u količini od 200 ml/t gomolja. Za jednu tonu gomolja potrebno je razrijediti 200 ml sredstva sa 60-80 l vode. Primjenjuje se posebnim strojevima za tretiranje gomolja krumpira prije sadnje ili tijekom sadnje sukladno tehnološkim postupcima koji vrijede za dani tip aplikacijskog stroja.

Serenade Aso – je biološki fungicid i baktericid koji se registriran za suzbijanje bijele noge krumpira. Primjenjuje se tretiranjem gomolja prije sadnje u količini 1 l/t gomolja (uz utrošak vode 2 l/t), ili tretiranjem tijekom sadnje u količini 5 l/ha (uz utrošak vode 10 l/ha). Dozvoljena je najviše jedna primjena tijekom vegetacije.

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad propisno zbrinjavati.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis