Obavijest poljoprivrednim proizvođačima oraha

Orahova muha ( Rhagoletis completa) je zadnjih nekoliko godina najznačajniji štetnik oraha, stoga upozoravamo proizvođače, koji do sada nisu postavili žute ploče za praćenje leta ovog štetnika , da to učine čim prije. Za praćenje treba postaviti bar dvije ploče  po ha i to sa osunčane strane jednu na 2 m visine , a drugu nešto više na deblo udaljeno do 10 m od prethodnog. Poželjno bi bilo dodati i hranidbeni atraktan ( Buminal) ili feromon radi boljeg ulova. Pregled ploča obavljati svaka 2-3 dana.

Ove godine orah je izuzetno rodan i svakako bi bilo potrebno zaštititi plodove. Obično let orahove muhe kreće  u drugoj polovici mjeseca srpnja. Muha odlaže jaja u zelenu ljusku plodova , a ličinke se ubušuju u nju ,plod pocrni i gubi tržnu vrijednost.

Tretiranja obavljati  5-7 dana nakon prvih ulova ovog šetnika. Razmaci između tretiranja treba prilagoditi samim ulovima , a oni mogu biti od 7-14 dana i to do  do konca kolovoza.

U RH za suzbijanje orahove muhe registriran je samo  Imidan 50 WG, no sredstvo je izgubilo registraciju i smije se primijeniti do 1.11.2022.

Na okućnicama ili kod manjeg broja stabala moguće je postaviti veći broj žutih ploča po stablu ili prekriti tlo prije izlijetanja orahove muhe vrtlarskim folijama ( platnom), koje mora biti oko stabla do kraja rujna. Također moguće je radi smanjenja populacije orahove muhe postavljanje trapova sa hranidbenim atraktantom  u koji se dodaje insekticid prema dozvoli, jer kod nas za sada nema registracije za gotove atraktante. Potrebno je od 50 do 100 trapova po ha .Oni se postavlja sa južne strane krošnje na visinu 1,5 do 2 m iznad tla. Ekološki proizvođači neka provjere mogućnost korištenja  istih sa nadzornim stanicama.

Osim orahove muhe u plodovima oraha mogu se naći gusjenice savijača, a one izazivaju crvljivost ploda. Na orahu štete čine  orahov savijač (Cydia amplana) i jabučni savijač

(Cydia pomonella ). Sredinom ljeta odlažu jaja na plodove , a štete čine gusjenice ubušujući se u plod , čineći ga „ crvljivim“.

Ove godine bilježimo i veće pojave velike i male orahove lisne uši ( Callaphis juglanis, Chromaphis juglandicola) , no  za sada ne postoji potreba za suzbijanjem ovih štetnika. Kao i svake godine tako i ove bilježimo pojavu orahove grinje  (Eryophies tristiatus), no bez  većeg značenja. Početkom vegetacije na nekim lokacijama zabilježene su štete na listovima od smeđeg listojeda (Phyllobius oblongus).

U tablici 1 navedeni su insekticidi koji imaju dozvolu za suzbijanje štetnika na orahu

Tablica 1.

Akrivna tvar Naziv pripravka Štetnik
Fosmet Imidan 50 WG  Orahova muha   i  jabučni savijač   2x
Klorantraniliprol Coragen 20 SC Jabučni savijač
 

Deltametrin

Decis 100 EC

Scatto

Rotor super

Demetrina 25 EC

Deltagri

 

Jabučni i kestenov savijač, lisne uši

Piretrin Asset* l.uši, medeći cvrčak, stjenice
Granulovirus Carpovirusine EVO 2* Jabučni savijač
Spinosad Laser* Jabučni savijač
Spirotetramat Movento Lisne i štitaste uši
Klorantraniliprol Voliam Jabučni savijač

*Dozvole  ekološko proizvodnji.

 

 

Na nekim lokacijama bilježimo simptomi  sive pjegavosti (Gnomonia leptostyla) no u manjem intenzitetu bolesti na orahu.

Tretiranja obavljati nakon završetka leta pčela uz obavezanu košnju cvjetnog podrasta.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način prema.:  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 ,obaveza vođena evidencije o upotrebi SZB propisana je  Pravilnikom o izmjenama pravilnika o višestrukoj sukladnosti NN45/2016                                                                                                          .

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis