Obavijest vinogradarima

Vinova loza je u fenofazi zatvaranja grozdova te se preporuča nastaviti sa zaštitom protiv plamenjače – peronospore (Plasmopara viticola), te  pepelnice (Uncinula necator). Potrebno je obratiti pozornost da razmak između dviju zaštita bude od 10 – 12 dana. Voditi računa da se isti pripravak u sezoni  koristi najviše 2-3 puta.

Za zaštitu od plamenjače može se koristit jedan od sistemičnih pripavaka:

MIKAL FLASH,  CURSATE F,  PERGADO F,  ZORVEC VINABEL,  MOMENTUM TRIO,  FOLPAN GOLD,  FORUM STAR,  EQUATION PRO i drugi.

Protiv pepelnice vinove loze može se koristit jedan od pripravka:.  DOMARK 40 ME,  DYNALI,  FOLICUR EW 250,  NATIVO WG,  PROSPER SC 300,  SERCADIS,  VIVANDO,  TOPAS 100 EC,  ZATO 50 WG,  LUNA EXPERIENCE  i drugi.

CABRIO TOP za obje navedene bolesti.

Na lokalitetu Biskupija ulov leptira žutog grožđanog moljca ( Eupoecilia ambiguella)  prešao je prag štetnosti te se preporuča zaštita od navedenog štetnika. (vidi preporuku od 15.06.2022.).

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja (NN 46/2022)  a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 16.09.2022. u Primoštenu Burnom, Draga 6   (skladište), od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela (Dalmacija vino) od 13:00-15:00.

 Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Pripremi za ispis