Obavijest voćarima

U nasadima jabuka i krušaka potrebno je nastaviti provoditi zaštitu protiv čađave krastavosti lista  (Venturia inaequalis) jednim od kontaktnih pripravaka: Captan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WDG, Capetan 80 WDG  Polyram i dr.

 

U nasadima jabuka za zaštitu od pepelnice (Podosphera leucotricha) koristiti pripravke na osnovu sumpora a gdje je pepelnica jače prisutna preporučujemo primjenu fungicida kao što je: Luna experience, Domark 40 ME ili Sercadis i mehanički odstraniti zaražene vrhove.

 

Za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonela) može se koristiti jedan od insekticida: Mospilan 20, Imidan 50 WG, Coragen 20 SC i dr.

 

Porastom temperature pratiti  crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi).

 

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

Pripremi za ispis