Obavijest vinogradarima

U zaštiti vinove loze  za suzbijanje peronospore i dalje  primjeniti sistemične pripravke:  Mikal flash,  Ampexio, Cursate F,  Pergado F, Momentum trio,  Folpan gold,  Forum Star, Orondis i dr

Povišena relativna vlaga zraka pogoduju razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). Za suzbijanje pepelnice vinove loze primjeniti pripravke:  Luna expirience,  Dynali,  Folicur EW 250, Nativo,  Collis, Systhane 24 E, Vivando, Talendo,  Topas 100 EC, Stroby WG, Domark 40 ME i dr.

Kišovito vrijeme koje je obilježilo prethodno razdoblje pogoduje razvoju ranog botritisa ili sive plijesni, osobito kod osjetljivih sorata: rajnski rizling, traminac i zeleni silvanac. Za suzbijanje razvoja botritisa ili sive plijesni na početku cvatnje moguća je primjena botriticida: Teldor, Pyrus 400 SC, Geoxe, Switch, Cantus, Chorus 75 WG i dr.

 

Upozorenje – suzbijanje američkog cvrčaka!

 

Praćenjem populacije američkog cvrčka (Scaphoideus titanus)  i njegovog razvoja u vinogradima na području Bjelovarsko- bilogorske županije utvrđena je pojava ličinki  L3 (trećeg) razvojnog stadija koji je infektivan i može prenositi zlatnu žuticu Za suzbijanje ličinki američkog cvrčka  dozvoljeni su insekticidi: Decis 2,5 EC,  Sumialfa sL, Cythrin Max,  Avaunt EC, Abanto, Krisant EC, Pyregard, Asset five, Sivanto prime, Direkt green, Mavrik FLO, Flipper.

U ekološkoj zaštiti vinove loze dopušteni su pripravci: Abanto, Kristant EC, Pyregard i Asset five.

 Drugo tretiranje ličinki treba  obaviti 2-3 tjedna nakon prvog tretiranja!

 

Radi zaštite pčela tretiranje obavljati kad pčele ne lete ( večernji sati) a prije toga potrebno je pokositi cvjetni porast!

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) Ministarstva poljoprivrede, a praznu ambalažu zbrinuti na propisan način.

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

 

 

 

                                                                                  Vesna Bradić, dipl. inž. agr

                                                                               Vesna.Bradic@mps.hr

Pripremi za ispis