Obavijest proizvođačima graha

U prvoj dekadi svibnja i porastom temperatura sije se grah i grah mahunar na otvorenom. Nakon sjetve i nicanja graha potrebno je provesti zaštitu od korova primjenom herbicida.

Za suzbijanje uskolisnih korova mogu se koristiti herbicidi: WISH TOP, SECURE, QUICK 5 EC, AGIL 100 EC, FOCUS ULTRA, SELECT SUPER i dr.

Za suzbijanje širokolisnih korova mogu se koristiti herbicidi: PULSAR 40,  BASAGRAN 480, BENTARROZ, BENTA 480 SL, BENTA SUPER, CORUM, LENTAGRAN 45 WP i dr.

Kod potrebe miješanja sredstava za zaštitu bilja voditi računa o preporuci proizvođača kako bi se izbjegle neželjene posljedice.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

 

Marina Kršić, mag. ing. agr.

E-mail: Marina.Krsic@mps.hr

 

Pripremi za ispis