Obavijest vinogradarima

Vinogradarima preporučujemo da i dalje vrše  zaštitu svojih nasad usmjerenu protiv peronospore (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe  necator).

Protiv peronospore preporučujemo neki od slijedećih preparata : Mikal flash, Mikal premium F, Pergado F, Curzate F, Forum star ili neki drugi preparat.

Protiv pepelnice i dalje preporučujemo pripravke na bazi sumpora ili neke od slijedećih pripravaka kao što su : Talendo EC, Collis SC, Domark ME, Dynali EC, Luna Experience ili neki drugi preparat.

Na prognoznim punktovima gdje se pratio let grožđanih moljaca nije utvrđena njihova značajna populacija te za sada nije potrebno vršiti tretiranje protiv istih.

Napominjem da se protiv navedenih uzročnika mogu koristiti i drugi pripravci koji su registrirani u RH.

Nakon tretiranja obavezno popuniti evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja !

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

                                                                                Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

                                                                                Marina.kocijancic@mps.hr

Pripremi za ispis