Obavijest proizvođačima kukuruza

Kukuruz je u sjetvi ili je sjetva prizavršetku. Ovisno o mogućnostima i izboru parcele potrebno je izvršiti suzbijanje korova na parceli jer su korovi konkurencija biljkama za vodu, hranjiva i životni prostor . kritično razdoblje zakorovljenosti u kukuruzu je stadija 2-4 pa sve do 10-12 listova jer je tada sporiji vegetativni  porast kukuruza i korovi ga lako nadvladaju. U nastavku su dozvoljeni herbicidi i potrebno je odabrati ovisno o vremenu primjene.

Mogu se koristiti i već gotove kombinacije za suzbijanje  jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova. Od gotovih (tvorničkih) pripravaka na tržištu može se naći: Primextra TZ gold 500 SC, Lumax, Lumax H 537.5 SE, Camix, Camix 560 SE, Akris, Koban T, Koban TX, Adengo i dr.

Herbicidi za suzbijanje travnih korova: FRONTIER X2,KOBAN 600, DUAL GOLD, DOST 330 EC, EFICA 960EC, i drugi.

Herbicidi za suzbijanje širokolisnih korova: PLEDGE 50 WP, CALLISTO 480 SC, CLICK 50 FL i drugi.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

                                                                                    

                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                                   e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis