“INOVATIVNA TEHNOLOGIJA U IZLOVU MALE PLAVE RIBE” – radionica projekta PRIZEFISH

Održana je i druga radionica u okviru provedbe projekta PRIZEFISH – “Upravljanje ekoinovativnim lancima opskrbe u ribarstvu kako bi se postigla dodana vrijednost jadranskih ribljih proizvoda”. Radionicu koja je održana 29. rujna 2020. u Zadru pod nazivom „INOVATIVNA TEHNOLOGIJA U IZLOVU MALE PLAVE RIBE” organizirala je Zadarska županija u suradnji s projektnim partnerima Ministarstvom poljoprivrede i RZ “Omega 3” koja je ujedno i nositelj ovog radnog paketa te predstavnik sektora u projektu.  Radionica je održana s ciljem upoznavanja profesionalnih ribara koji se bave izlovom male plave ribe i prerađivača s glavnim ciljevima projekta i inovativnim tehnologijama i procesima koji će se implementirati kroz ovaj projekt.

Radionica- Inovativna tehnologija u izlovu sitne plave ribe

Prisutne je pozdravila Jelena Matek, voditeljica projekta u Zadarskoj županiji koja je naglasila važnost sudjelovanja županije u provedbi  međunarodnih projekata orijentiranih na razvoj ribarskog  i povezanih sektora iz područja “plavih djelatnosti”. Zadarska županija kao nositelj radnog paketa kojim se provode komunikacijske aktivnosti koordinira promociju i medijske aktivnosti svih partnera na projektu. Voditeljica projekta u Ministarstvu poljoprivrede Valentina Andrić iz Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva održala je uvodno predavanje i predavanje pod naslovom “Utjecaj dosadašnjih projekata na ribarski sektor kroz privlačenje novih investicijskih ciklusa u Zadarskoj županiji”.

Uvodno su nazočnima predstavljeni glavni i specifični ciljevi na projektu kao i provedene te buduće aktivnosti na radnim paketima. Naglasak predavanja je stavljen na dosadašnje rezultate radnog paketa kojega su nositelji organizacije proizvođača. Kroz inovativna tehnološka rješenja i nove procese i proizvode OP će imati mogućnost plasmana na EU i svjetsko tržište te postizanje bolje cijene finalnog proizvoda. Inovativnim tehnološkim načinima obrade kozica OP Istra iz Poreča pripremiti će nove proizvode, dok je OP Omega 3 krenula u pilot projekt korištenja prenamijenjene pumpe iz akvakulture za izlov male plave ribe. Predavanjem pod naslovom “Utjecaj dosadašnjih projekata na ribarski sektor kroz privlačenje novih investicijskih ciklusa u Zadarskoj županiji” predstavljeni su dosadašnji projekti na kojima je sudjelovala Zadarska županija koja je u suradnji sa razvojnom agencijom ZADRA NOVA i Lučkom upravom Zadar važan pokretač razvoja sektora ribarstva.

Ivan Matijašević, voditelj projekta u OP “Omega3” predstavio je ribarsku zadrugu koja je osnovana na inicijativu Kaljskih ribara te u okviru projekta Ecosea priznata kao prva organizacija proizvođača u ribarstvu. RZ ”Omega 3” ima ulogu implementacije pilot projekta i zadužena je za testiranje inovativnih tehnologija kao i koordiniranje ostalih projektnih partnera iz sektora, RZ Istra iz Poreča i OP Bivalvia iz Italije.  Predavanjem na temu “Kritične točke u izlovu sitne plave ribe”  koje je održao dr. sc. Lav Bavčević sa Sveučilišta u Zadru ukazano je na osjetljivost ribe kao lako kvarljivog primarnog proizvoda koji zahtjeva posebnu pažnju za očuvanje kvalitete – održavanjem hladnog lanca i očuvanjem kvalitete tkiva od samog trenutka ulova preko transporta do pogona za preradu. Prisutni su imali priliku kroz predavanje “Opis pilot projekta: Korištenje pumpi za izlov sitne plave ribe”, koje je održao mr.sc. Mario Lovrinov iz tvrtke MAribu d.o.o.,  vidjeti način prilagodbe usisnih pumpi koje su do sada korištene isključivo u akvakulturi. Prikazan je način postavljanja ovih pumpi na brodove koje su zahtijevale prilagođavanje zbog veličine i uvjeta rada. Detaljno su opisane kao i njihove karakteristike ovisno o promjeru usisne cijevi i brzine protoka vode. Prva takva pumpa postavljena je i isprobana na brodu GALO koji je u floti RZ „Omega 3“ te je  zahvaljujući iskustvu i opažanjima vlasnika i kapetana g. Damira Mišlova sugerirana tehnička prilagodba sa manjeg na veći promjer cijevi. Dosadašnji rezultati provedbe pilot projekta u okviru kojega su postavljene pumpe na još dva plovila koji su iz flote RZ „Omega3“ govore u prilog korištenju ove inovativne tehnologije kojom se pridonosi očuvanju kvalitete zbog smanjenog pritiska na ribu i manjeg krvarenja uzrokovanog oštećenjima tkiva čime se podiže kvaliteta i cijena finalnog proizvoda. Uz povećanje kvalitete koji je bio glavni motiv za uvođenje ove tehnologije, utvrđeno je i poboljšanje uvjeta rada na plovilu te povećanje sigurnosti na radu za posadu. Ispitivanje rada usisne pumpe provedeno je krajem kolovoza 2020. u suradnji sa Službom za podrška u korištenju mjera ribarstvene politike, a rezultat je video pod nazivom “Innovative tools and processes – OMEGA 3“ koji je izradila Zadarska županija i koji je prikazan na kraju radionice okupljenima. Video je moguće pogledati na YouTube kanalu.

Ministarstvo poljoprivrede kao projektni partner sudjeluje u pripremi i izradi izvještaja i dokumenata potrebnih za provedbu aktivnosti, te u okviru svojeg djelokruga sudjeluje u diseminaciji i edukaciji krajnjih korisnika. Svrha ovog projekta je promicanje, razvitak i očuvanje sektora ribarstva kroz provedbu programa i planova dugoročnog gospodarenja i iskorištavanja ribljih stokova te zaštita i očuvanje morskog ekosustava i bioloških resursa. Opći cilj projekta je uvođenje i primjena inovativnih tehnoloških rješenja kojima će se osigurat bolja kvaliteta proizvoda ribarstva i omogućiti povećanje konkurentnosti na tržištu EU i svjetskom tržištu. Ukupna vrijednost projekta je 3.117.680,00 eura,  proračun Ministarstva poljoprivrede za provedbu projekta iznosi 74.000,00 eura od čega je 85% sufinancirano iz ERDF-a.

Valentina Andrić, mag. ing., voditeljica Službe

Pripremi za ispis