Obavijest poljoprivrednim proizvođačima kupusnjača

Obilaskom parcela pod kupusnjačama i dalje bilježimo jake pojave kupusnog moljca  (Plutella xylostella) i to svih razvojnih stadija . Na pojedinim biljkama nađene su gusjenice kupusnog bijelca ( Pieris spp.) , a let je i dalje vrlo intenzivan. Ovisno o lokaciji  populacija bilježimo i pojavu lisnih ušiju (Aphididae).Od ostalih štetnika potrebno je i dalje pratiti štitastog moljca (Aleyrodes beassicae) , kupusne buhače (Halticinae) i tripse (Thysanoptera), kupusnih stjenica (Eurydema spp.)  dok je pojava  kupusnih lisnih sovica za sada nešto manja (Mamestra, Autographa).

Potrebno je  i dalje vršiti preglede parcela  i ovisno o pronađenom štetniku i karenci izvršiti tretiranje ,nekim od insekticida navedenih u tablici 1.

Tablica 1.

Djelatna tvar Naziv pripravka Štetnik Dozvole za
ostale kupusnjače
 

Metaflumizon

ALVERDE kupusna sovica

žuta kukuruzna sovica

sovice

kupusni bijelac

Kupus, kelj,kelj pupčar,kineski kupus
Klorantraniliprol
Lambda-cihalotrin
AMPLIGO Kupusni bijelac,sovice,kupusni moljac, l. uši brokula
Lambda-cihalotrin  

 

 

KARETE ZEON

 

 

 

lisne uši

povrtna sovica

kupusna sovica

kupusni bijelac

staklenički štitasti moljac

 

 

 

Kupus,kelj pupčar

 

 

 

Bacillus thuringiensis BIOBIT WP kupusni bijelac Kupusnjače
Metoksifenozid RUNNER 240 SC žuta kukuruzna sovica kupusnjače
Alfa-cipermetrin DIREKT

 

 

 

 

FASTAC 10 EC

 

 

 

 

 

kupusni moljac

 

kupusna sovica

kupusna lisna uš

kupusni buhač

mali kupusar

kupusni moljac

tripsi

kupusni štitasti moljac

kupusni buhači

 

Kupusnjače

 

 

Cvjetača,brokula,kupus,

kelj

 

 

 

 

 

 

Deltametrin DECIS 2,5 EC

 

 

 

DECIS 100 EC

 

 

ROTOR SUPER

kupusna sovica

kupusna lisna uš

kupusni buhač

mali kupusar

kupusni moljac

tripsi

kupusni štitasti moljac

k.bijelac,sovice,l.uši

Kupusnjače

 

 

Kupus,brokula,cvjetača

 

 

kupus

Tiakloprid CALYPSO SC 480* lisne uši ,kukci koji grizu osim gusjenica leptira Raštika,brokula,kelj pupčar,kelj,kineski kupus
Sulfoksaflor CLOSER Lisne uši Brokula,glavati kupus, cvjetača
Emamektin

benzoat

AFFIRM kupusni moljac Kupus,brokula,cvjetača
Cipermetrin CYTRIN MAX k.buhač k.moljac,l.uši.kupusari,

tripsi,štit.

Moljac,sovice

Kupus,cvjetača,brokula
 

Esfenvalerat

SUMIALFA 5 FL Kupusni moljac,k. bijelac kupus
Spinosad LASER Leptiri( jaja ili gusjenice),kupusna sovica

kalifornijski trips

Kupus,brokula,cvjetača,

kelj pupčar

kupusnjače

Acetampirid MOSPILAN 20 SG k.sovica,l.uši,k.moljac idr Kelj pupčar
Indoksakarb AVAUNT EC kupusni bijelac,sovica,kupusar Kupus,brokula,cvjetača,kelj pupčar
Spirotetramat MOVENTO Kupusni štit moljac Kupus,kelj,brokula,cvjetača
Bacillus thuringiensis BATURAD WP Kupusni bijelac Povrtne kulture

*Krajnji rok za primjenu zaliha           3.2.2021.

 

Promjenjivo vrijeme pogoduje pojavi bolesti. Na kupusnjačama se može javiti koncentrična pjegavost (Alternaria spp.), suha trulež (Leptosphaeria maculans), prstenasta pjegavost

(Mycosphaerella brassicicola), bakterijska tamna trulež žilnog staničja  (Xanthomonas campestris pv. campestris),plamenjača kupusa(Peronospora parasitica) i dr. Obaviti pregled i po potrebi izvršiti tretiranje ovisno o dozvoli za pojedinu kulturu i bolest te prošivajući karence. Sve potrebne podatke naći ćete u Fitosanitarnom  informacijskom sustavu.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis