Obavijest voćarima

Zbog nestabilnog vremena,lokalnih pljuskova koji omogućavaju sekundarno širenje uzročnika  krastavosti jabuke (Venturia inequalis) na plodove jabuka,preporučujemo primjenu pripravaka površinskog načina djelovanja,na osnovi mankozeba  (Dithane M-45, Mankozeb,Penncozeb 75 DG,Manfil 75 WG, Star 80), kaptana (Captan 80 WG, Merpan 80 WDG,Kastor WP,Scap 480 SC,Kapetan 80 WG) ili ditianona (Delan 700 WDG,Delan Pro).

U nasadima osjetljivim na pepelnicu preporučujemo uporabu pripravaka na osnovi strobilurina ili pripravke -Luna Experience,Domark 40 ME,Sercadis,Crystal,Nimrod 25 EC.

Potrebno je kontrolirati let jabučnog savijača (Cydia pomonella),koji je sada slabog intenziteta,kao i pojavu crvenog pauka.

Od insekticida preporučujemo Affirm, Coragen 20 SC, Reldan 22 EC, Imidan 50 WG,Mospilan 20 SG,Laser,Calypso SC 480, Harpun ili Delegate 250 WG.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi

proizvođača, ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                             mr.sci.Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Pripremi za ispis