Obavijest proizvođačima krumpira

Pregledom mješovitih nasada povrća otoka Krka uočena je pojava ličinki krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Suzbijanje ličinki treba provoditi  ako do cvatnje ima prosječno 2-2,5 ličinke/busu, dok je kasnije ljeti suzbijanje ličinki potrebno provoditi ako nađemo: 20-30 ličinki /busu.

Upozoravaju se proizvođači na području županije da svakodnevno vrše preglede svojih nasada i da po potrebi, s obzirom na fenofazu razvoja biljke, obave tretiranje nekim od navedenih pripravaka:

 • NOVODOR 3%(Bacillus thuringiensis subsp. Tenebrionis) -primjeniti u L1 i L2 fenofazi ličinki. Kod jačeg napada treba koristiti višu preporučenu količinu. Nema karence.
 • LASER, K=7 dana (spinosad)
 • MOSPILAN 20 SG, MOSPILAN 20 SP(acetamiprid), K= 7 dana.
 • CALYPSO SC 480, K=21 dan, primjena u razdvojenoj aplikaciji (tiakloprid)
 • BISCAYA, K=14 dana, primijeniti do kraja cvatnje(tiakloprid)
 • CORAGEN 20 SC(klorantraniliprol)- primijeniti do početka cvatnje , K= 14 dana
 • PROTEUS 110 OD(tiakloprid+deltametrin), K=21 dan

Insekticidi iz skupine piretroida mogu se koristiti za suzbijanje krumpirove zlatice samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost na piretroide

 • CYTHRIN MAX(cipermetrin), K=3 dana
 • DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER (deltametrin), K=7 dana
 • DIREKT, FASTAC 10 EC(alfa-cipermetrin), K=14 dana
 • SUMIALFA 5 FL(esfenvalerat), K=14 dana
 • AFRATRIN, ASCOT,ESTRELLA , (lambda-cihalotrin), K=15 dana.
 • AMPLIGO(lambda-cihalotrin+klorantraniliprol)-do početka cvatnje, K= 14 dana

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr./trazilicaszb/. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Nakon svake primjene sredstva za zaštitu bilja nužno je da se popuni evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a koju možete dobiti u najbližoj ispostavi Ministarstva poljoprivrede (bivša Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba) i da se prazna ambalaža zbrine na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@mps.hr

Pripremi za ispis