Obavijest vinogradarima

Zbog velike količine oborina, te ponovne najave nestabilnog vremena vinogradarima preporučujemo da i dalje vrše zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola), peronospore (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator). Također se preporučuje da se vodi računa o razmacima tretiranja.

Preporučuju se pripravci na bazi

  • Folpeta (Folpan 80 WG, Futura 50)
  • Folpet i triadimenola (Shavit F)
  • Folpet i azoksistrobina (Univerzalis)
  • Fosetila i folpeta (Mikal Flash WG, Mikal Premium F)
  • ili neki drugi pripravci.

Protiv pepelnice preporučujemo  pripravke na bazi sumpora ili  Collis SC, Crystal ili neki drugi preparat.

Nakon tretiranja obavezno popuniti evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja !

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

Pripremi za ispis