Medeći cvrčak (Metcalfa pruinosa)

Polifag je (hrani se različitim biljnim vrstama, u literaturi se navodi više od  200 domaćina). Prekriven je sivo bijelom voštanom prevlakom, veličine 7 – 8 mm, krila trokutasto položena, na dodir skače, ličinke su slabo pokretne, prekrivene voštanom prevlakom.


Sl.1. Medeći cvrčak na aroniji (foto Jadranka Berić)

Hrani se sisanjem na grančicama, granama i lišću što dovodi do slabijeg rasta no važnijim se smatraju neizravne štete koje nastaju uslijed  lučenja  medne rose na koju se naseljavaju gljive čađavice smanjujući asimilacijsku površinu, nagrđuju izgled biljaka, plodova. Takvi plodovi imaju manju imaju tržnu vrijednost,  a voštane izlučevine i čađavice ostaju na biljkama i kada štetnika nema.

 
Sl.2. Medeći cvrčak na malini (foto Jadranka Berić)

U drvenaste dijelove biljke odlaže jaja (u pukotine na kori drveća ili u nizu u pupove). Sredinom svibnja počinje izlazak ličinki, pet puta se presvlače, tijekom posljednja dva razvojna stadija mogu skakati. Ličinke odlaze na mlađe dijelove biljke gdje sišu, a razvoj im traje dva mjeseca. U srpnju počinje pojava odraslih oblika medećeg cvrčka. Ima jednu generaciju godišnje. 

Za pretpostaviti je da se medeći cvrčak proširio na kontinentalni dio naše zemlje putem prometnica te zaraženim sadnim materijalom, a zabilježeno je da su ga hotimično prenijeli pčelari jer se pčele hrane mednom rosom koju medeći cvrčak izlučuje.

Suzbijanje je moguće na način da se mehaničko odstranjuju zaražene grančice i grane, moguća je i primjena insekticida koji imaju dozvolu u Republici Hrvatskoj:

  Aktivna tvar (trgovački naziv)

  Kultura

  Imidakloprid (Dali), alfacipermetrin (Direkt),    
  esfenvalerat (Sumialfa 5FL)

  Vinova loza

Deltametrin (Decis 2,5EC

Ukrasno bilje na otvorenom,kivi

  Piretrini (Asset)

  Maslina

U Italiji i Francuskoj se primjenjuje biološki način suzbijanja primjenom predatorske osice (Neodrynus typhlocybae). 

                                                                                              Vesna Bradić, dipl.ing.
Vesna.Bradic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis