Kako ostvariti pravo na plinsko ulje obojeno plavom bojom

Pravilnikom o primjeni zakona o trošarinama (NN 156/2013) koji se odnosi na plinsko ulje obojeno plavom bojom propisuje se  sadržaj, oblik i način korištenja kartice „Gorivo za poljoprivredu i ribarstvo“  te način korištenja i kontrola potrošnje plinskog ulja za namjene u poljoprivredi. Također se propisuju i pokazatelji prava na godišnju potrošnju plinskog ulja obojenog plavom bojom na koje ostvaruju pravo korisnici programa izravne potpore u poljoprivredi radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti, definirani  prema posebnim pravima.

Karticu goriva, korisnicima prava na potrošnju plinskog ulja u poljoprivredi, izdaje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Kartica goriva smatra se javnom i zaštićenom ispravom i obrascem kao kartica za kontrolu potrošnje goriva posebnih namjena čiji se sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena posebno uređuje.

Pravo na potrošnju plinskog ulja ostvaruju korisnici koji su u prethodnoj ili tekućoj godini pravovremeno podnijeli zahtjev za izravnu potporu sukladno Zakonu o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Korisnici mogu ostvariti pravo na potrošnju plinskog ulja temeljem prijavljenih površina i/ili grla stoke u zahtjevu za izravnu potporu ili temeljem odabira paušalnog izračuna prava.

Obračun odobrenih količina plinskog ulja za svaku godinu obavlja se na temelju načina obračuna prava koje je poljoprivredno gospodarstvo koristilo u prethodnoj godini.

Ako poljoprivredno gospodarstvo želi promijeniti način obračuna prava na potrošnju plinskog ulja  može u razdoblju od 1. siječnja do 28. veljače tekuće godine podnijeti zahtjev Agenciji za plaćanja. U slučaju promjene načina obračuna korisniku će se količine utrošene od 1. siječnja od trenutka promjene oduzeti od novo odobrenih količina.

Korisnik koji se odlučio za obračun količina plinskog ulja temeljem prijavljenih površina i/ili grla stoke u zahtjevu za izravnu potporu može ostvariti dodatno pravo na potrošnju ukoliko je u tekućoj godini podnio zahtjev za izravnu potporu po površini, za mliječne krave, krave dojilje, rasplodne krmače, koze i ovce. Dodatno pravo se ostvaruje samo za pozitivnu razliku u broju hektara poljoprivrednih površina, u broju mliječnih krava, krava dojilja, rasplodnih krmača, koza i ovaca za koje je podnio zahtjev za izravnu potporu u tekućoj godini u odnosu na stanje u zahtjevu iz prethodne godine ili ako u tekućoj godini prvi put podnosi zahtjev za izravnu potporu po poljoprivrednoj površini ili za stoku.

Količina plinskog ulja temeljem utvrđenih dodatnih prava obračunat će Agencija za plaćanja i to do 30. studenoga tekuće godine.

Korištenje plinskog ulja obojenog plavom bojom

Plinsko ulje obojeno plavom bojom korisnici prava za namjene u poljoprivredi mogu koristiti samo za pogon poljoprivrednih strojeva i registriranih vozila za prijevoz pčela.

Korisnik prava na potrošnju plinskog ulja ne može neiskorišteno pravo na potrošnju plinskog ulja iz tekuće kalendarske godine prenijeti niti koristiti u sljedećoj kalendarskoj godini.

Gubitak ili oštećenje kartice goriva

U slučaju gubitaka ili oštećenja kartice goriva korisnik je dužan odmah prijaviti Agenciji za plaćanja. Ona izdaje zamjensku karticu goriva na trošak korisnika prava, pri čemu količine plinskog ulja utrošene od prijave gubitka kartice terete odobrenu godišnju kvotu potrošnje korisnika prava.

Obveze korisnika prava i prodavatelja plinskog ulja obojenog plavom bojom

Korisnik prava koji je preuzeo karticu goriva dužan je prije kupovine plinskog ulja prodavatelju  predočiti:

 • karticu goriva i
 • identifikacijsku ispravu korisnika prava na potrošnju plinskog ulja:
  • iskaznicu poljoprivrednog gospodarstva, ili
  • rješenje o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Prodavatelj koji prodaje plinsko ulje korisnicima prava dužan je prije prodaje izvijestiti korisnika prava o raspoloživoj količini te izvršiti prodaju izravnim natakanjem.

Kontrola potrošnje

Kontrola potrošnje plinskog ulja provodi se putem:

1. kartice goriva i

2. evidencije o kupcima plinskog ulja obojenog plavom bojom koji gorivo nabavljaju radi daljnje prodaje.

Visinu naknade za izdavanje kartice goriva utvrđuje odlukom ministar nadležan za poljoprivredu i ribarstvo.

Nadzor nad prometom i korištenju plinskog ulja obavlja Carinska uprava, ministarstvo nadležno za poljoprivredu i ribarstvo u okviru propisa iz svoje nadležnosti te druga tijela ovlaštena za obavljanje nadzora sukladno posebnim propisima.

Korisnici prava i s njima povezane osobe dužni su u svakom trenutku tijelima nadzora predočiti, omogućiti uvid i dostaviti sve evidencije, isprave i podatke te osigurati neometano obavljanje nadzora.

Tijela nadzora mogu pregledati poljoprivredne površine, usjeve, nasade, stoku, ulaziti i pregledavati poslovne i proizvodne prostore te objekte, pregledavati uređaje, strojeve, motore, prijevozna sredstva, robu, poslovnu dokumentaciju i druge stvari.

Pokazatelji prava na godišnju potrošnju plinskog ulja obojenog plavom bojom za namjene u poljoprivredi:

 • za voćnjake, vinograde, duhan i povrće u programu izravnih potpora imaju pravo na 300 litara po hektaru
 • za livade i pašnjake u programu izravnih plaćanja imaju pravo na 50 litara po hektaru
 • za ostale poljoprivredne površine u programu izravnih plaćanja imaju pravo na 150 litara po hektaru
 • za tov goveda na osnovi referentne 2011. godine na 20 litara po grlu
 • za rasplodne krmače u sustavu plaćanja imaju pravo na 40 litara po grlu
 • za mliječne krave u sustavu plaćanja imaju pravo na 130 litara po grlu
 • za krave dojilje imaju pravo na 90 litara po grlu
 • za koze i ovce u programu izravnih potpora imaju pravo na 8 litara po grlu
 • paušalno pravo po gospodarstvu iznosi 450 litara

Zita Ciler, dipl.ing.agr.
stručna savjetnica

Pripremi za ispis