Izgradnja farmi i prostorno uređenje

Od ideje investitora za izgradnju farme za držanje životinja pa do početka same gradnje i realizacije relativno je dugi put koji traži pomno planiranje i usklađivanje s raznim zakonima. U praksi je vrlo čest slučaj da investitor posjeduje određenu parcelu na kojoj bi želio graditi objekt za držanje životinja, ali se to iz određenih razloga baš na tom mjestu ne može. Upravo iz tog razloga posebno je važno nakon same ideje upoznati se s prostornim planom područja na kojem se želi investirati kako bi se odmah na početku imala prava informacijama može li se na toj parceli graditi farma i ako može kojeg kapaciteta.
Kada se govori o prostornim planovima treba znati da se oni donose na državnoj, područnoj (regionalnoj) i na kraju na lokalnoj razini (općina ili grad) i upravo je ova zadnja razina prostornog plana najvažnija za samog investitora. Idealna bi situacija bila kada bi se želje investitora poklapale s prostornim planom općine i tada nema zapreka da se ne započne s angažiranjem projektanta i početkom ishođenja potrebitih dozvola. Međutim u većini primjera to nije slučaj pa ono što investitoru preostaje je ili traženje nove lokacije na kojoj bi mogao realizirati izgradnju farme ili prilagoditi veličinu i kapacitet farme postojećem prostornom planu i na kraju inicirati izradu novog prostornog plana na lokalnoj razini (općina ili grad).

Tko može inicirati izmjenu prostornog plana?

Prema zakonu o prostornom uređenju (NN br. 153/2013) izradu prostornog plana kao i njegovu izmjenu i dopunu može inicirati SVATKO.

Gradonačelnik odnosno načelnik najmanje jednom godišnje treba izvijestiti predstavničko tijelo o inicijativama za pokretanje postupka izrade izmjena odnosno dopuna prostornog plana.

Inicijativa za izradu, izmjenu ili dopunu prostornog plana može sadržavati i prijedlog načina financiranja cijelog postupka (zakonom je definirano da su to sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne, odnosno područne samouprave).

Što propisuje prostorni plan uređenja grada odnosno općine?

• Propisuje uvjete svih zahvata u prostoru izvan građevinskog područja (npr. minimalna veličina farme 15 uvjetnih grla, minimalni broj komada peradi, minimalna veličina parcele na kojoj se gradi, maksimalna izgrađenost parcele, minimalni udio zelenih površina, minimalna udaljenost od građevinskog područja, minimalna udaljenost od cesta.

• Propisuje uvjete svih zahvata u prostoru u dijelu građevinskog područja naselja (npr. maksimalna tlocrtna veličina farme, maksimalna izgrađenost parcele, minimalna udaljenost farme od zone stambene izgradnje, minimalna udaljenost od susjednih međa, maksimalni veličina farme prema broju uvjetnih grla stoke itd.).

KRONOLOGIJA IZRADE PROSTORNOG PLANA LOKALNE SAMOUPRAVE
 

1. ODLUKA o izradi prostornog plana – donosi predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave
2. ZAHTJEV za izradu prostornog plana – nositelj izrade (stručno upravno tijelo Jedinica lokalne samouprave) dostavlja nadležnom javnopravnom tijelu s pozivom da mu dostavi zahtjeve za izradu prostornog plana koji nisu u informacijskom sustavu
3. STRUČNA RJEŠENJA prostornog plana – nositelj izrade provodi javni natječaj na kojem se odabire stručno rješenje koje je podloga za izradu plana.
4. Provedba JAVNE RASPRAVE – sudionici daju mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog prostornog plana (plan sadrži tekstualni i grafički dio)
5. Javni uvid – istovremeno s objavom javne rasprave i traje trideset dana. Za vrijeme javnog uvida nositelj izrade organizira jedno ili više javnih izlaganja.
6. Ponovna javna rasprava – provodi se u slučaju prihvaćenih mišljenja, prijedloga i primjedbi u javnoj raspravi (može se provoditi najviše tri puta).
7. Konačni nacrt prijedlog prostornog plana – stručni izrađivač dostavlja tijelu koje je utvrdilo prijedlog prostornog plana . Prije donošenja prostornog plana grada odnosno općine mora se pribaviti MIŠLjENJE zavoda za prostorno uređenje županije u pogledu usklađenosti s prostornim planom županije.
8. Prostorni plan uređenja grada odnosno općine donosi gradsko vijeće odnosno općinsko vijeće i objavljuje ga u službenom glasilu.
 

Iz svega navedenog vidljivo je da donošenje novog prostornog plana zahtjeva određenu vremensku distancu stoga je za svakog stočara (farmera) i poljoprivrednika koji ima viziju razvoja svoga gospodarstva.

Važno!

• Inicirati donošenje, izmjene, promjene i dopune prostornih planova
• Tijekom javnih rasprava davati mišljenja, prijedloge i primjedbe koje liberaliziraju prostorne planove u smislu zahtjeva za izgradnju farmi

Pripremi za ispis