Dobra poljoprivredna praksa u korištenju gnojiva

 U Republici Hrvatskoj određena su ranjiva područja (Tablica 1.), na vodnom području rijeke Dunav i jadranskom vodnom području. Poljoprivredna gospodarstva s poljoprivrednim površinama i/ili objektima unutar područja proglašenih ranjivim područjima prema Odluci o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj obavezna su primjenjivati mjere propisane ovim Programom, a za poljoprivredna gospodarstva čije su poljoprivredne površine i/ili objekti izvan ranjivih područja ove se mjere preporučuju. Međutim, u siječnju ove godine objavljen je Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja (NN 9/14) prema kojem ograničenja o maksimalno dozvoljenim količinama primjene gnojovke na poljoprivrednom tlu do 60 m3/ha godišnje, a u izvanvegetacijskom razdoblju (listopad – travanj) do 30 m3/ha vrijede na čitavom području Republike Hrvatske. Prema istom Pravilniku, također na čitavom teritoriju Republike Hrvatske radi smanjivanja gubitaka dušika ispiranjem i isparavanjem zabranjuje se:

 1. gnojenje gnojnicom i gnojovkom na svim poljoprivrednim površinama bez obzira na pokrov u razdoblju od 15. studenoga do 15. veljače;
 2. gnojenje gnojnicom i gnojovkom raspodjelom po površini bez unošenja u tlo na svim poljoprivrednim površinama u razdoblju od 1. svibnja do 1. rujna.

Također, sukladno važećem Zakonu o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13) poljoprivredni proizvođači ne smiju koristiti gnojiva na sljedećim udaljenostima od vodotokova:

 • na 20 m udaljenosti od vanjskog ruba korita jezera ili druge stajaće vode,
 • na 3 m udaljenosti od vanjskog ruba korita vodotoka širine 5 m i više,
 • na nagnutim terenima uz vodotokove s nagibom većim od 10% na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka.

Cilj gnojidbe poljoprivrednih usjeva je postizanje stabilnog, visokog i ekonomski isplativog prinosa dobre kakvoće uz optimalnu opskrbu usjeva hranivima uz istodobno očuvanje ili popravljanje plodnosti tla. Prilikom odabira vrste, količine i oblika biljnih hranjiva, odluke o načinu i vremenu primjene gnojiva treba voditi računa o zaštiti okoliša.
 
U tijeku jedne kalendarske godine poljoprivredno gospodarstvo na ranjivom području može gnojiti poljoprivredne površine stajskim gnojem do najviše 210 kg/ha dušika (N) u prve 4 godine od dana stupanja na snagu Akcijskog programa (tijekom 2013, 2014, 2015. i 2016. godine), a nakon toga do najviše 170 kg/ha dušika (N) iz stajskog gnoja tijekom jedne kalendarske godine. Primjena stajskog gnoja provodi se na način da se gubici dušika smanje na najmanju moguću mjeru, vodeći računa o stadiju vegetacije, vremenskim razmacima primjene gnojiva, temperaturi i vlazi zraka, osunčanosti (vodi se računa o smanjenoj mogućnosti hlapljenja amonijaka, a tako i smanjenju gubitka dušika). Stajski gnoj treba jednakomjerno rasporediti po površini tla, a gnojovku prije primjene promiješati. Na nezasijanim površinama potrebno je stajski gnoj što prije unijeti u tlo.

U cilju smanjivanja gubitaka dušika ispiranjem i isparavanjem na ranjivim se područjima zabranjuje:

 • gnojenje gnojnicom i gnojovkom na svim poljoprivrednim površinama bez obzira na pokrov u razdoblju od 15. studenoga do 15. veljače,
 • gnojenje gnojnicom i gnojovkom raspodjelom po površini bez unošenja u tlo na svim poljoprivrednim površinama u razdoblju od 1. svibnja do 1. rujna.

Također je zabranjena primjena gnojiva:

 • na tlu zasićenom vodom,
 • na tlu prekrivenom snježnim prekrivačem,
 • na zamrznutom tlu,
 • na poplavljenom tlu,
 • na nepoljoprivrednim zemljištima,
 • na 20 m udaljenosti od vanjskog ruba korita jezera ili druge stajaće vode,
 • na 3 m udaljenosti od vanjskog ruba korita vodotoka širine korita 5 metara ili više,
 • na nagnutim terenima uz vodotokove, s nagibom većim od 10% na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka,
 • pomiješanog s otpadnim muljem,
 • podrijetlom s poljoprivrednih gospodarstava na kojima su utvrđene bolesti s uzročnicima otpornim na uvjete u gnojišnoj jami.

Poljoprivredna gospodarstva s poljoprivrednim površinama unutar područja proglašenih ranjivim obavezna su svake proizvodne godine na najmanje jednoj četvrtini poljoprivrednih površina gospodarstva provoditi kontrolu plodnosti tla. Laboratoriji za analizu tla utvrđuju vrijednosti za sljedeće parametre:
– sadržaj ukupnog, nitratnog i amonijskog dušika (N),
– sadržaj fosfora (P2O5),
– sadržaj kalija (K2O),
– pH tla,
– sadržaj humusa u tlu.

Ukupna gnojidba dušikom na ranjivim područjima ne može biti viša od količina propisanih Akcijskim programom (Tablica 2.)

Tablica 2.: Granične vrijednosti unosa dušika u tlo, prema biljnim vrstama

BILJNE VRSTE

GRANIČNA VRIJEDNOST
(kg N/ha)

Krma s trajnih travnjaka i pašnjaka:  
2 – kosni travnjak

170

3 – kosni travnjak

240

4 – kosni travnjak

320

Pašno-košna uporaba

240

Djeteline i djetelinske mješavine

80

Djetelinsko-travne mješavine

240

Trave, travne mješavine i djetelinsko-travne mješavine

320

Kukuruz za zrno

270

Kukuruz za silažu

270

Krumpir

240

Pšenica

180

Ječam

150

Tritikale

150

Zob

120

Raž

120

Druge žitarice

120

Uljana repica

200

Druge uljarice

80

Hmelj

270

Soja

80

Suncokret

150

Šećerna repa

300

Korjenaste krmne kulture

200

Drugi jednogodišnji usjevi

200

Duhan

80

Voćne vrste:

 

Voće

150

Masline

100

Drugo voće (jagode, borovnice)

80

Vinova loza

100

Povrće:

 

Plodovito

250

Korjenasto i gomoljasto

170

Lisnato

150

Zeljasto

300

Lukovičasto

120

Poriluk

250

Mahunasto

60

Poljoprivredno gospodarstvo treba voditi evidenciju o korištenju gnojiva na poljoprivrednom gospodarstvu. Evidencija treba sadržavati sljedeće podatke: naziv gospodarstva, MIBPG, naziv i površinu Arkod parcele, poljoprivrednu kulturu, datum primjene, količinu i vrstu stajskog i/ili mineralnog gnojiva.

Stajski gnoj skladišti se na uređenim gnojištima: platoima za kruti stajski gnoj, gnojišnim jamama, lagunama, jamama za gnojnicu ili u drugim spremnicima. Spremnici moraju biti vodonepropusni, tako da ne dođe do izlijevanja, ispiranja ili otjecanja stajskog gnoja u okoliš, kao i onečišćenja podzemnih i površinskih voda. Tekući dio stajskog gnoja mora biti prikupljen u vodonepropusne gnojne jame iz kojih ne smije biti istjecanja u podzemne ili površinske vode. Spremnici moraju svojom veličinom zadovoljiti prikupljanje stajskog gnoja za šestomjesečno razdoblje. Veličina spremnika za stajski gnoj, ovisni o vrsti domaće životinje i obliku stajskog gnoja. (Tablica 3.)

Tablica 3.: Veličina spremnika za stajski gnoj prema vrsti domaće životinje i obliku stajskog gnoja, za šestomjesečno razdoblje prikupljanja, u m3

DOMAĆA ŽIVOTINJA

GNOJOVKA

KRUTI STAJSKI GNOJ

GNOJNICA
Odrasla goveda starija od 24 mjeseca

7,1

7

3,5

Goveda starosti od 12 do 24 mjeseca

5,8

4,2

2,9

Goveda starosti od 6 do 12 mjeseca

2,3

2,1

1,2

Rasplodni bikovi

7,1

7

3,5

Telad

1,2

1

0,7

Konji

7

Ždrebad

3,5

Ovce i koze

1

Janjad, jarad

1

Krmače

2,55

1,73

0,84

Nerasti

2,55

1,73

0,84

Svinje u tovu od 25 do 130 kg

0,64

0,44

0,21

Odojci

0,21

0,09

0,035

Kokoši nesilice

0,032

0,016

Tovni pilići

0,006

Purani

0,03

Kunići i pernata divljač

0,042

Prijelazno razdoblje za izgradnju odgovarajućih spremnika je:

 • 4 godine za poljoprivredna gospodarstva s 1 ili manje UG,
 • 2 godine za ostala poljoprivredna gospodarstva
 • od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Tablica 4.: Pripadajući iznos UG po pojedinoj vrsti domaće životinje

DOMAĆA ŽIVOTINJA

UG/DOMAĆOJ ŽIVOTINJI

Odrasla goveda starija od 24 mjeseca

1

Goveda starosti od 12 do 24 mjeseca

0,6

Goveda starosti od 6 do 12 mjeseca

0,3

Rasplodni bikovi

1,4

Telad

0,15

Konji

1,2

Ždrebad

0,5

Ovce i koze

0,1

Janjad, jarad

0,05

Krmače 

0,3

Nerasti 

0,4

Svinje u tovu od 25 do 130 kg

0,15

Odojci

0,02

Kokoši nesilice

0,004

Tovni pilići

0,0025

Purani

0,02

Kunići i pernata divljač

0,002

Ukoliko poljoprivredno gospodarstvo ne može zadovoljiti ograničenje u količini primijenjenog dušika iz stajskog gnoja (prvo četverogodišnje razdoblje 210 kg N/ha/godina) zbog nedovoljnih poljoprivrednih površina i/ili nema odgovarajući spremnik za šestomjesečno razdoblje, višak stajskog gnoja potrebno je zbrinuti:

 • gnojidbom poljoprivrednih površina drugog vlasnika temeljem ugovora,
 • preradom stajskog gnoja u bioplin, kompost, supstrat i drugo na gospodarstvu ili temeljem višegodišnjeg ugovora,
 • zbrinjavanjem stajskog gnoja na druge načine.

U tom slučaju, poljoprivredno gospodarstvo mora posjedovati pismene dokaze o zbrinjavanju viška stajskog gnoja.

Tablica 5.: Najveća dozvoljena količina primjene stajskog gnoja na poljoprivrednoj površini

Vrsta stajskog gnoja N P2O5 K2O Granične vrijednosti primjene dušika (N) Najveća dozvoljena količina stajskog gnoja prema graničnim vrijednostima Sadržana količina hranjiva
  (kg)
  (%) (%) (%) (kg/ha) (t/ha) N P2O5 K2O
Goveđi 0,5 0,3 0,5 210 42 210 126 210
170 34 170 102 170
Konjski 0,6 0,3 0,6 210 35 210 105 210
170 28 170 85 170
Ovčji 0,8 0,5 0,8 210 26 210 130 210
170 21 170 106 170
Svinjski 0,6 0,5 0,4 210 35 210 175 140
170 28 170 142 113
Kokošji 1,5 1,3 0,5 210 14 210 182 70
170 11 170 147 57
Brojlerski 3 3 2 210 7 210 210 140
170 5.svi 170 170  110
Goveđi kompost 2,1 2,2 0,8 210 10 210 220 80
170 8 170 180 65
Goveđa gnojovka 0,4 0,2 0,5 210 52 m3/ha 208 104 260
170 42 m3/ha 170 85 210
Svinjska gnojovka 0,5 0,4 0,3 210 42 m3/ha 210 168 126
170 34 m3/ha 170 136 102

Podaci u tablicama, ograničenja i zabrane navedene u ovom tekstu, proizašla su iz potrebe očuvanja kakvoće vode i zaštite okoliša. U uvjetima poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj vrlo se rijetko u praksi prekoračuju navedene količine dušika (čistog hraniva po jedinici površine u količini 210 kg/ha).

Na kraju teksta o primjeni gnojiva sukladno s dobrom poljoprivrednom praksom nužno je istaknuti vrijednost stajskog gnoja u biljnoj proizvodnji i očuvanju proizvodne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta. Stajski gnoj je nezamjenjiv izvor organske tvari tla, bitan je za održavanje i popravljanje plodnosti tla, izvor je mikrohraniva nužnih za ostvarenje stabilnih i visokih prinosa dobre kakvoće. Pravilnom primjenom i korištenjem stajskog gnoja neće se negativno utjecati na okoliš.

mr. sc. Tatjana Međimurec
rukovoditeljica Odsjeka

Pripremi za ispis