Edukacija proizvođača mlijeka u Međimurju

Provjerene su dvije vakum pumpe domaćina, za kojeg moramo napomenuti da vodi redovito brigu o ispravnosti svojih uređaja, redovitim servisiranjem. Utvrđeno je da pumpe kapaciteta 140 litara vakuma u minuti (prema tvorničkim specifikacijama) neznatno odstupaju te je izmjeren tlak 120 i 125 litara vakuma u minuti.

Provjerene su i muzne kante koje su donijeli proizvođači mlijeka sa 6 OPG-a, kod kojih su provjereni pulzatori te su utvrđena odstupanja od idealnih 60 duplih taktova u minuti za 10-20 % što je kod većine njih odmah otklonjeno.

Vizualnim pregledom gumenih dijelova utvrđeno je da su većina u zadovoljavajućem stanju, dok je na dvije kante uočena dotrajalost i preporučena im je zamjena novim.

mu_M_2.jpg

Ovo je prva takva radionica u nizu, a u planu je organizirati radionice kontrole ispravnosti muznih uređaja i na gospodarstvima koja se bave proizvodnjom kozjeg mlijeka.

Podružnica PSS-a Međimurske županije
Mirjana Bengeri, dipl.ing.agr., viša stručna savjetnica
Valerija Čižmak, dipl.ing.agr., viša stručna savjetnica

Pripremi za ispis